Dyrt ikke at indsende oplysninger til Færdselsstyrelsen


Et biogasanlæg fra det sydlige Vestjylland blev i dag ved retten i Esbjerg idømt en bøde på 360.000 kr. for at have undladt på Færdselsstyrelsens forlangende at indsende data fra tre bilers takografer for kontrolperioden januar 2021.

Biogasanlægget havde haft den opfattelse, at de var undtaget fra reglerne om at bruge takograf, der blandt andet registrerer køre/hviletiden.

Biogasanlægget nægtede sig derfor skyldig, men valgte på baggrund af retsformandens klare tilkendegivelse om sagens udfald indenretligt at vedtage bøden.

For Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd mødte specialanklager Pernille Moesborg.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.

Færdselsstyrelsen er en dansk myndighed under Transport- og Boligministeriet, som har til formål at sikre en sikker og effektiv færdsel på de danske veje. Færdselsstyrelsen arbejder med en række opgaver, herunder at udvikle og vedligeholde regler for køretøjer og trafikanter, udstede tilladelser og registrere køretøjer og kørekort, tilsyn med køreskoler, godkendelse af køretøjer og udstyr samt udarbejdelse af statistikker om trafikken.

Kilde: Færdselsstyrelsen
Fotokredit: Færdselsstyrelsen

Scroll to Top