MiCA har i dag besluttet den nye EU aftale for europæisk regulering af kryptovaluta og nuværende kryptoaktiver

Historie: Rådet vedtog sit forhandlingsmandat om MiCA den 24. november 2021. Forhandlingerne mellem medlovgiverne begyndte 31. marts 2022 og sluttede med den foreløbige aftale, der blev indgået i dag. Europa-Kommissionen fremlagde MiCA-forslaget 24. september 2020. Det er en del af den større pakke om digital finans, som har til formål at udvikle en europæisk tilgang, der fremmer den teknologiske udvikling og sikrer finansiel stabilitet og forbrugerbeskyttelse. Ud over MiCA-forslaget indeholder pakken en strategi for digital finans, en retsakt om digital operationel modstandsdygtighed (DORA) – der også vil omfatte CASP’er – og et forslag om pilotordning for distributed ledger-teknologi (DLT) til engros-anvendelser.

Denne Kryptovaluta lovpakke bygger bro over et hul i den eksisterende EU-lovgivning ved at sikre, at den nuværende retlige ramme ikke udgør hindringer for anvendelsen af nye digitale finansielle instrumenter, og samtidig sikrer, at sådanne nye teknologier og produkter falder ind under anvendelsesområdet for finansregulering og operationelle risikostyrings-ordninger for virksomheder, der er aktive i EU, altså lokale og EU’s Finanstilsyn. Pakken har således til formål at støtte innovation og udbredelsen af nye finansielle teknologier og samtidig give et passende niveau af forbruger- og investorbeskyttelse.

Gennemgang af de nye betingelser for kryptovaluta i Europa

EU udsteder for første gang en lovgivningsmæssig ramme for kryptoaktiver, udstedere af kryptoaktiver og udbydere af kryptotjenester. Dette sker for at beskytte forbrugere og får at imødegå svindel som der ligeledes findes indenfor aktier, forex, CFD, washtrading og erhvervsobligationer.

Rådets formandskab og Europa-Parlamentet nåede til foreløbig enighed om forslaget om markederne for kryptoaktiver (MiCA). Dette indbefatter

  1. udstedere af kryptoaktiver og kryptovaluta
  2. de såkaldte “stablecoins”
  3. Kryptovaluta markedspladser
  4. Regler om Wallets tegnebøgerne, hvor kryptoaktiver opbevares.

Denne lovgivningsmæssige ramme vil beskytte investorer og bevare den finansielle stabilitet, samtidig med at den muliggør innovation og fremmer kryptovaluta sektorens tiltrækningskraft.

Hensigten her er at skabe større klarhed i Den Europæiske Union, da nogle medlemsstater allerede har national lovgivning om kryptoaktiver, men der hidtil ikke har været nogen specifik samlet lovgivningsmæssig ramme på EU-plan.

Den seneste udvikling i denne sektor er i hastig udvikling og har bekræftet det presserende behov for en EU-dækkende forordning. Derfor vil MiCA lovpakken:

  1. beskytte europæere, der har investeret i disse aktiver bedre
  2. forhindre misbrug af kryptoaktiver
  3. samtidig med at de er innovationsvenlige for at bevare EU’s tiltrækningskraft.

Denne milepæl af en samlet forordning har været længe undervejs. Den vil, som EU siger det, sætte en stopper for det vilde vesten og bekræfte EU’s rolle som standardsættere for digitale emner.

Det siger Bruno Le Maire, Frankrigs minister for økonomi, finans og minister for industriel og digital suverænitet

Forbruger-beskyttelse og krypto klageadgang i forbindelse med kryptoaktiver

MiCA vil beskytte forbrugerne mod nogle af de risici, der er forbundet med investering i kryptoaktiver, og hjælpe dem med at undgå svigagtige ordninger.

I øjeblikket har forbrugerne meget begrænsede rettigheder til beskyttelse eller klageadgang, navnlig hvis transaktionerne finder sted uden for EU.

Med de nye regler skal udbydere af kryptoaktivtjenester overholde stærke krav for at beskytte forbrugernes tegnebøger og blive ansvarlige, hvis de mister investorernes kryptoaktiver.  MiCA vil også dække enhver form for markedsmisbrug i forbindelse med enhver form for transaktion eller tjeneste, navnlig i forbindelse med washtrading, markedsmanipulation og insiderhandel.

Kryptovaluta’s klimaaftryk skal opgives af alle Kryptoaktiv udbydere

Aktører på markedet for kryptoaktiver vil freomver skulle angive oplysninger om deres miljø- og klimaaftryk. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) vil udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for indhold, metoder og præsentation af oplysninger vedrørende de vigtigste negative miljø- og klimarelaterede virkninger.

Inden for to år skal Europa-Kommissionen nemlig tillige forelægge en rapport om kryptoaktivers indvirkning på miljøet og indførelsen af obligatoriske minimumsbæredygtighedsstandarder for konsensusmekanismer, herunder proof-of-work.

For at undgå overlapninger med ajourført lovgivning om bekæmpelse af hvidvask af penge, som nu også vil omfatte kryptoaktiver, duplikerer MiCA ikke bestemmelserne om bekæmpelse af hvidvask af penge som fastsat i de nyligt ajourførte regler for pengeoverførsler, der blev vedtaget den 29. juni.

EU vil autorisere alle der handler med kryptovaluta og sortliste ikke godkendte kryptovaluta udbydere og sortliste dem som ligger i Skattely lande som ikke samarbejder med EU

MiCA kræver imidlertid, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) får til opgave at føre et offentligt register over udbydere af kryptoaktivtjenester, der ikke overholder reglerne. Udbydere af kryptoaktivtjenester, hvis moderselskab er beliggende i lande, der er opført på EU’s liste over tredjelande, der anses for at være i høj risiko for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (Alle lande der anses for ikke at have samme hvidvask kontrol standard som EU), samt på EU’s liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner (tidligere kalder Skattely listen), vil skulle gennemføre øget kontrol i overensstemmelse med EU’s ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge. Der kan også stilles skrappere krav til aktionærerne og til ledelsen af CASP’erne), navnlig med hensyn til deres lokalisering.

En stærk ramme, der gælder for såkaldte “stablecoins” for at beskytte forbrugerne

De seneste begivenheder på de såkaldte “stablecoins”-markeder viste endnu en gang de risici, som indehaverne pådrog sig i mangel af regulering, samt de virkninger, det har på andre kryptoaktiver.

Samme krav til kryptoudbydere som til banker (men i mildere form)

Faktisk vil MiCA beskytte forbrugerne ved at anmode stablecoins-udstedere om at opbygge en tilstrækkelig likvid reserve med et forhold på 1/1 og delvis i form af indskud. Enhver såkaldt “stablecoin”-indehaver vil til enhver tid og gratis blive tilbudt et krav af udstederen, og reglerne for driften af reserven vil også sikre en tilstrækkelig minimumslikviditet.

EU tilsyn med Stablecoins, ART begrænses

Desuden vil Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) føre tilsyn med alle såkaldte “stablecoins”, idet udstederens tilstedeværelse i EU er en forudsætning for enhver udstedelse. EBA er en slags tilsyn over alle Finanstilsyn i hver enkelt land, herhjemme kaldet for Finanstilsynet.

Udviklingen af aktivbaserede tokens (ART’er) baseret på en ikke-europæisk valuta som et meget udbredt betalingsmiddel vil blive begrænset for at bevare vores monetære suverænitet.

Udstedere af ART’er skal have et vedtægtsmæssigt hjemsted i EU for at sikre korrekt tilsyn med og overvågning af udbud til offentligheden af aktivbaserede tokens.

Denne ramme vil skabe den forventede retssikkerhed og gøre det muligt for innovation kan blomstre i Den Europæiske Union.

EU-dækkende regler for udbydere af kryptoaktivtjenester og forskellige kryptoaktiver

I henhold til den foreløbige aftale, der er indgået i dag, skal udbydere af kryptoaktivtjenester (CASP’er) have en tilladelse for at kunne operere i EU. De nationale myndigheder vil skulle udstede tilladelser inden for en frist på tre måneder.

For så meget angår de største CASP’er vil de nationale myndigheder regelmæssigt fremsende relevante oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA.

NFT vil blive udelukket

Ikke-fungible tokens (NFT’er), dvs. digitale aktiver, der repræsenterer virkelige objekter som kunst, musik og videoer, vil blive udelukket fra anvendelsesområdet, medmindre de falder ind under eksisterende kryptoaktiv kategorier. Inden for 18 måneder vil Europa-Kommissionen få til opgave at udarbejde en omfattende vurdering og, hvis det skønnes nødvendigt, et specifikt, forholdsmæssigt og horisontalt lovgivningsforslag med henblik på at skabe en ordning for NFT’er og imødegå de nye risici ved et sådant nyt marked.

Den foreløbige aftale skal godkendes af Rådet og Europa-Parlamentet, inden den formelle vedtagelses procedure gennemgås.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Europa Parlamentet
Fotokredit: EU.EU og Advokat og Revisor Samvirket

Del side/artikel til:
Scroll to Top