2020+2019 Beløbsgrænser og skattesatser jf. personskattelovens § 20

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2020 sammenlignet med 2019

En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår.

I 2020 sker reguleringen med 2,2 pct.

Oversigten indeholder også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20. Se nederst.

Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20
Indkomstår Grundbeløb 2019 2020
Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 111,8 114,3
  Kr. Kr.  Kr.

Afskrivningsloven:

Småsaldigrænse (§ 5) 12.300 13.800 14.100
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 12.300 13.800 14.100
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) 703.400 786.500 804.000
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) 1.406.800 1.572.900 1.608.000

Aktiesparekontoloven:   

Værdigrænse for indskud (§ 9) 44.700 50.000 51.100

Boafgiftsloven:

Bundfradrag ved boafgift (§ 6) 264.100 295.300 301.900
Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) 58.700 65.700 67.100
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) 20.500 23.000 23.500

Børne- og ungeydelsesloven:

Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og ungeydelse (§ 1 a) 700.000 782.600 800.100

Dødsboskatteloven:

Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue (§ 6) 2.595.100 2.901.400 2.966.200
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) 152.200 170.200 174.000
Grænse for opkrævning af restskat (§15) 32.700 36.600 37.400
Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) 2.800 3.200 3.300
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) 1.900 2.200 2.200
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) 5.200 5.900 6.000
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) 62.300 69.700 71.300

Ejendomsavancebeskatningsloven:

Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) 268.600 300.300 307.100

Ejendomsvurderingsloven:

Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9) 100.000 111.800 114.300
Vurderingsgebyr for særskilt ansættelse (§§ 11, 14, 84) 2.750 3.100 3.200

Ejendomsværdiskatteloven:

Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) 174.600 195.300 199.600
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) 268.600 300.300 307.100

Etableringskontoloven:

Etableringsgrænse (§ 5) 80.000 89.500 91.500

Grøn checkloven:

Aftrapningsgrænse (§ 2, stk. 1) 362.800 405.700 414.700
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 212.000 237.100 242.400

Kildeskatteloven:

Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) 215.500 241.000 246.400
Minimumsløn pr. måned ved 27 pct.’s bruttobeskatning (§§ 48 E og F) 59.500 66.600 68.100
Indregningsgrænse for restskat (§ 61) 18.300 20.500 21.000

Kommuneskatteloven:

Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat.  
Bundgrænse for fordeling (§ 10)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
46.000 52.000 53.000
Mindstebeløb for afregning (§ 11)
(oprundes til hele 1.000 kr.)
6.000 7.000 7.000

Ligningsloven:

Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) 25.000 28.000 28.600
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.100 3.500 3.600
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.000 11.200 11.500
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.500 16.300 16.600
Maks. fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser (§ 8 V) 5.400 6.100 6.200
Maks. fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm (§ 8 V) 10.900 12.200 12.500
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) 5.500 6.200 6.300
Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)
455 509 521
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
142 159 163
Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)
195 219 223
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.000 28.000 28.600
Fradrag pr. døgn for skattepligtige på visse ikke brofaste øer, der ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl (§ 9 A, stk. 12)
– Logigodtgørelse pr. døgn
– Loft over fradrag

195
25.000

219
28.000

223
28.600

Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 248.700 278.100 284.300
Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J) 33.200
34.400
37.200

39.400
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J)
20.000
22.400 22.900
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag (§ 9 K, stk. 1) 171.300 191.600 195.800
Maksimalt jobfradrag (§ 9 K, stk. 2) 1.800
2.200
2.100

2.600
Maksimalt grundlag for ekstra pensionsfradrag (§ 9 L, stk. 1)) 63.900 71.500 73.100
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.000 11.200 11.500
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger fra tredjepart (§ 15 O) 36.500 40.900 41.800
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger ved selvangivelse (§ 15 Q) 10.000  11.200 11.500
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger fra tredjepart (§ 15 Q) 25.550  28.600 29.300
Bundfradrag ved udlejning af biler, lystbåde og campingvogne mv. (§ 15 R) 9.100  10.200 10.500
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.000 1.200 1.200
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 700 800 900
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet (§ 16, stk. 3) 5.500 6.200 6.300
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.500 2.800 2.900
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.300 3.700 3.800

Pensionsbeskatningsloven:

Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP (§ 5 A) 119.900 134.100 137.100
Bagatelgrænse for anbringelse af indskud på rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparing i udenlandske pengeinstitutter (§ 12) 46.000 51.500 52.600
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) 2.507.900 2.803.900 2.866.600
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) 1.708.500 1.910.200 1.952.900
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) 341.700 382.100 390.600
Maks. årligt indskud uden fradragsret på aldersopsparingsordning (§ 16)
– indtil 5 år før folkepensionsalderen
– fra og med det 5. år før folkepensionsalderen

4.600
42.900
43.900

5.200
48.000

5.300

50.200

Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension (§ 16) 50.000 55.900 57.200
Opfyldningsfradrag (§ 18) 46.000 51.500 52.600
Bundfradrag ved 40 pct. afgift (§ 25 A) 4.600 5.200 5.300
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) 9.700 10.900 11.100
Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)1) 9.700 10.900 11.100
Personskatteloven:
Topskattegrænse (§ 7) 459.200
464.500
513.400

531.000
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 40.000 44.800 45.800
Udligningsskattegrænse (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
362.800 405.700 414.700
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat (§ 7 a)
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
121.000 135.300 138.400
Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) 48.300 54.000 55.300
Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) 41.300
40.600
46.200

46.500
Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) 31.500 35.300 36.100
Kompensationsordningen (§ 26, stk. 2)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (nr. 1)
Bundfradrag ved beregning af mellemskat (nr. 2)
Bundfradrag ved beregning af topskat (nr. 3)
Maks. beskæftigelsesfradrag (nr. 5)
Personfradragskompensation (nr. 6)

44.800
33.600
362.800
362.800
14.200
1.900
50.100
37.600
405.700
405.700
15.900
2.200

Registreringsafgiftsloven:

Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 8.900 10.000 10.200
Skalagrænse ved registreringsafgift af motorcykler (§ 4) 54.500  61.000  62.300
Skalagrænse ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4) 172.900  193.400  197.700
Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport (§ 5) 54.200 60.600 62.000
Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
960 1.120 1.120
Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler, hyrevogne og vare- og lastbiler < 4 ton (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.000 2.240 2.320
Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler (§ 8, stk. 5)2)
(Oprundes til nærmeste hele 80 kr.)
2.480 2.800 2.880

Selskabsskatteloven:

Beløbsgrænse ved begrænsning af modregning af fremført underskud (§ 12, stk. 2) 7.500.000 8.385.000 8.572.500

Skatteforvaltningsloven:

Gebyr for bindende svar (§ 23) 300 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) 2.100 2.400 2.500
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen (§ 35 c) 300 400 400
Gebyr for klage vedrørende ejendomsvurderingsloven (§ 35 c, stk. 2) 900 1.100 1.100
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens §§ 87-89 (§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017) 400 500 500

Skattekontrolloven:

Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige uden oplysningspligt (§ 23) 58.700 65.700 67.100

Spilleafgiftsloven:

Fradrag pr. løbsdag for lokale puljevæddemål (§ 8) 20.000 22.400 22.900
Progressionsgrænse for tillægsafgift (§ 10, stk. 1) 3.656.300 4.087.800 4.179.200
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i restauranter (§12, stk. 2) 27.400 30.700 31.400
Progressionsgrænse for tillægsafgift for spilleautomater opstillet i spillehaller (§12, stk. 3) 228.500 255.500 261.200
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat op til 50 (§ 12, stk. 3) 2.700 3.100 3.100
Tillæg til progressionsgrænse pr. opstillede spilleautomat over 50 (§12, stk. 3) 1.350 1.600 1.600

Spilleloven:

Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
– tilladelse
– fornyelse

250.000
100.000

279.500
111.800

285.800
114.300

Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 2)
– tilladelse
– fornyelse

350.000
125.000

391.300
139.800

400.100
142.900

Årligt gebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. – 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. – 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. – 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. – 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. – 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. – 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover

50.000
125.000
225.000
450.000
800.000
1.500.000
2.500.000
4.500.000

55.900
139.800
251.600
503.100
894.400
1.677.000
2.795.000
5.031.000

57.200
142.900
257.200
514.400
914.400
1.714.500
2.857.500
5.143.500

Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller online kasino ved spilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 55.900 57.200
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning (§ 42, stk. 4) 25.000 28.000 28.600
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse af managerspil ved spilleindtægt under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct. (§ 42, stk. 5) 50.000 55.900 57.200
Tilbagebetaling ved afvisning af ansøgning til managerspil (§ 42, stk. 5) 25.000 28.000 28.600
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer (§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. – 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. – 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. – 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover

143.200
286.500
429.750
716.300
1.193.800

160.100
320.400
480.500
800.900
1.334.700

163.700
327.500
491.300
818.800
1.364.600

Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år (§ 42, stk. 8)
(Oprundes til nærmeste kronebeløb)
573 641 655

Spilleloven for Grønland:

Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) 20.000 22.400 22.900

Toldloven:

Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden3)
– tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time
– alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time
– for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse
– for udførsel og proviantering
– andet
(Oprundes til hele kroner)

277
691
76
18
31

310
773
85
21
35

317
790
87
21
36

Tonnageskatteloven:

Satser for tonnageskat (§ 15).
Den skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med følgende satser pr. 100 nettoton
– til og med 1.000 NT
– fra 1.001 – 10.000 NT
– fra 10.001 – 25.000 NT
– over 25.000 NT
(Oprundes til nærmeste hele ørebeløb)

8,97
6,44
3,85
2,53

10,03
7,20
4,31
2,83

10,26
7,37
4,41
2,90

Virksomhedsskatteloven:

Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) 627.000 701.000 716.700
Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 176.400 197.300 201.700
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) 587.800 657.200 671.900
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) 46.000 51.500 52.600
Erhvervsministeriet:

Lov om finansiel virksomhed:

Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 60 c, stk. 2 20.000 22.400 22.900

Firmapensionskasseloven:

Beløbsgrænse for evt. udbetaling af pensionsbeløb, § 93, stk. 3 20.000 22.400 22.900

 

Andre reguleringer i henhold til personskattelovens § 20
Indkomstår 2019 2020
  Pct. Pct.

Ejendomsavancebeskatningsloven:

Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§ 5A) 2,2 2,2

Fondsbeskatningsloven:

Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens § 20 er ændret i forhold til foregående år. (§§ 5 og 9) 2,2 2,2

Inddrivelsesloven:

Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. 2,2 2,2


Anmærkninger:
Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr.
Fra og med 2004 er børne- og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset.

Se børne- og ungeydelserne på særskilt side.

Noter:
1) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar 1992. Jf. pensionsbeskatningslovens § 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992.
2) Fastsat i § 36 i bekendtgørelse nr. 1487 af 10. december 2018 om registreringsafgift.
3) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling.

Scroll to Top