NYHEDER FOR selvstændige, statsgaranterede lån, iværksætter hjælp. freelancer hjælp, dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere, lån til elever og studerende

Regeringen har sammen med alle partier i Folketinget fremsat otte nye initiativer. Disse initiativer skal være en lempelse for COVID tab som følge af bl.a. lukninger af en lang række forretninger. og for at sikre den danske økonomi og danske virksomheder. Finansministeren foreslog to nye initiativer, der skulle sikre yderligere kompensation til danske virksomheder og selvstændige og med en forhandling i nat blev et enigt Folketing enige om at fremlægge 8 nye tiltag.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om omfattende hjælpepakke til dansk økonomi

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid. Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i. Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende yderligere midlertidige kompensationsordninger: 

Som udgangspunkt kun du kun søge om lønkompensation én gang i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni. Men opstår behovet for yderligere hjemsendelser, kan du søge igen. Perioden behøver ikke være ovenstående, men kan være forskellig begge gange. Hvis du forventer at medarbejdere skal starte INDEN 08. juni. søger du om en kortere periode. Har du søgt for 3 måneder og du beder en medarbejder starte før udløb af perioden skal der ske tilbagebetaling af den for meget udbetalte kompensation. Antallet af hjemsendte skal til enhver tid opfylder mindst 30% af arbejdsstyrken eller mindst 50 ansatte.

Ved afskedigelser efter indtræden i kompensationsordningen, udtræder du af ordningen og du modtager et tilbagebetalingskrav for lønkompensation fra datoen for varsling af afskedigelser. Afskedigelser skal derfor ske INDEN indtrædelse i ordningen. Kompensation for ferie og afspadsering gives IKKE. Husk at medarbejdere selv skal betale 5 dages ferie/afspadsering. Følgende dokumentationskrav skal opfyldes:

  1. Lønkompensation udbetales alene på baggrund af oplysninger om det antal medarbejdere, som skulle være afskediget som følge af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes, herunder medarbejdernes beskæftigelsesgrad, medarbejdernes løn, perioden for hjemsendelse samt tro- og love-erklæring på de indsendtes oplysninger rigtighed.
  2. Medarbejderne skal i ansøgningen registreres på virksomhedens CPR-nummer og angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020. Lønudgifter, der kompenseres i denne ordning, kan ikke medtages i grundlaget for opgørelse af kompensation i andre COVID-19 støtteordninger.
  3. Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere medarbejdernes lønniveau, at medarbejderen har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede medarbejdere i den angivne periode. Dokumentationen omfatter attestation fra den eventuelle faglige repræsentant på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt, ellers kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse, såfremt de ikke finder dokumentationen korrekt.
  4. Der stilles krav om, at virksomhederne efterfølgende, skal dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere med angivelse af CPR nummer i den angivne periode, hvor ordningen gælder. Husk at de omtalte beløb for henholdsvis 23.000 og 26.000 er erstattet af et kompensationsbeløb på 30.000.

Følgende Fakta ark er gældende for ovenstående:

Kompensationsordning for selvstændige.

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække, jf. bilag 2. 

Derudover blev regeringen og partierne også enige om en række andre tiltag:

  • Øget adgang til eksportkredit. Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr. 
  • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne. Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
  • Statslig garanti til Rejsegarantifonden. For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr. 
  • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge. For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 
  • Øgede lånemulighede for elever og studerende. Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Læs aftalen om COVID-19 initiativer her
Læs faktaark om COVID-19 initiativer her

Virksomheder er sikret mod konkurs med betaling af husleje og omsætningstab og medarbejdere har fået mulighed for sygedagpenge og kompensationer sikret under regeringens samlede lovpakke

Således skulle der være lagt op til at både medarbejdere kan beholdes som modtager kompensation og at konkursbegæring m.v. kan undgås.

Læs de øvrige faciliteter som nu er til din rådighed.


ERHVERVSRÅDGIVNING & RÅDGIVNING OM KONKURSER

Der findes mange metoder til at fremskaffe kapital ved at nedgradere egenkapital der kan frigives til kapitalejere. Denne er ofte Skattefri. Der er mellemregningskonti mellem ejere og virksomheden.

Man bør sikre og gennemgå kontrakter og stille dem i bero med henvisning til Force Majeure.

Man skal sikre korrekte opsigelser og ansættelseskontrakter der overholder gældende lovgivning og tidsrammer. Det kan være bekosteligt hvis fagforeninger finder fejl.

Skal du ud i en konkursbegæring er det vigtigt at det er en kontrolleret konkurs og at du får behørig vejledning eller at vi håndterer dette for dig. Med ovenstående kan vi hjælpe dig. Her følger de FAKTA ARK der er tilgængelige:

Læs også seneste specifikke Corona Pandemi interne links:


Spørg os – så får du råd. Ring 32177777 lokal 240 for mere information.

Advokat & Revisor Samvirket giver mange fordele

Advokat & Revisor Samvirket kan udarbejde både revisionserklæringer, låneansøgninger, kompensations begæringer m.v. ud fra dine huslejekontrakter, omsætningstab, øvrige tab og tillige kan vi afskedige eller hjemsende medarbejdere så disse kan genansættes eller benyttes når regeringen tillader det.


Scroll to Top