icebear, glacier, cruise ship

GREENWASHING: ER DANMARK EN KLIMASVINDLER DER SNYDER?

Bæredygtig biomasse refererer til organisk materiale, der kan anvendes til energiproduktion på en miljøvenlig og bæredygtig måde. Vi brænder årligt biomasse af på kraftvarmeværker og er på den måde med til at ødelægge naturen. Biomasse er i teorien en vedvarende energikilde, men er ikke bæredygtigt i praksis. Men der er masser der siger de har certifikater og alt muligt andet. Det er de blæredygtige. Men bæredygtig biomasse, er bare ikke bæredygtig.

Flere af Danmark største virksomheder er enige. En af dem er Ørsted der blot vil have bæredygtig skovdrift, men det er heller ikke bæredygtigt. Folketinget har besluttet KW støtte der sluttede i 2019/2020 af samme årsag. Ørsted og Hofor er de to selskaber, der bruger mest biomasse i Danmark. Ifølge Energistyrelsen bliver der årligt udledt i omegnen af 15 millioner ton CO2 fra afbrænding af biomasse i Danmark. Det er nogenlunde det samme som fra landbruget. Men på grund af EU-regler tæller biomasse som CO2-neutralt i vores klimaregnskab. Ifølge EU og FN’s bogføringsregler skal CO2-udledningen fra biomasse sættes til 0, når den anvendes til energiformål.

Bæredygtighed kan ikke dokumenteres

Rådet for Grøn Omstilling har klaget til Forbrugerombudsmanden over Ørsted og Hofor. Selskabernes påstande og dokumentation holder ikke og er useriøs ifølge eksperter.

“Vi har løbende været i dialog med en række af selskaberne for at få dem til at udfase afbrænding af skovbaseret biomasse og i stedet alene fokusere på grønne energikilder som vindmøller, solenergi og varmepumper. Det er desværre ikke lykkedes. Nogle vil som HOFOR endda brænde endnu mere biomasse af, og det er absolut ikke bæredygtigt,”

“Vi har klaget til Forbrugerombudsmanden for at få en principiel afgørelse, om selskaberne misinformerer danskerne. Det er vigtigt at få afklaret.”

siger Kåre Press Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

“Når vi sammenligner en standard produktionsskov med en urørt skov, er der 30-40 gange mere dødt biomasseved i de urørte skove. Det er her insekter, dyr og andre livsformer trives,” lyder det fra Kåre Press-Kristensen.

“CO2’en og sundhedsskadelige stoffer vælter op af skorstenen herhjemme, selvom vi på papiret må kalde det klimaneutralt. Afbrændingen forårsager samtidig flere tusinde dødsfald årligt på EU-plan, og det kan aldrig være bæredygtigt at brænde biomasse af,” siger han.

Og noget kunne tyde på, at Ørsted og HOFOR står med en dårlig sag. Hverken professor i klima- og miljøpåvirkning, Jannick Schmidt, eller Forbrugerrådet Tænk er imponeret over selskabernes svar.

“Opgørelsesmetoden skjuler den anvendte biomasses mest alvorlige klimapåvirkninger,”

konkluderer Jannick Schmidt, professor ved Aalborg Universitet, om metoden bag selskabernes beregninger af klima- og miljøpåvirkningen af deres biomasse.

Selskaberne er på kant med markedsføringsloven, mener Forbrugerrådet Tænk.

“Forbrugerombudsmanden har gjort klart, at man skal kunne dokumentere, at produktionen af ens produkt ikke har forringet miljøet og tæret på klodens ressourcer til skade for de kommende generationer, hvis man bruger begrebet bæredygtig. Det ser ikke ud til at være dokumenteret her. Så jeg mener, at det er vildledende markedsføring,”

siger Marie Frank-Nielsen, jurist i Forbrugerrådet Tænk.

I en nyligt afsluttet sag om Biomasse i Jylland, skulle vi argumentere på den anden side af bordet, end hvor vi naturligt har kunder, argumentere hvorfor, at Biomasse ikke er bæredygtigt, sådan som det anvendes i Danmark.

“I sagen her fremgår det at der er en fast tro på at vi skaber varme bæredygtigt. Det er en illusion fordi dem der bruger biomasse allermest skjuler de sandheder som de selv udmærket godt kender. Udadtil tegner de et grønt image, sjovt nok nogle med vindmøller i indledningen af videoer, men både i bestyrelser og direktion har man kendskab til biomassens ødelæggende effekter på naturen. Der vil komme massesøgsmål fra investorer der er blevet vildledt, så det vil være godt med en afklaring. Ligenu Greenwasher alle på naturens bekostning, men det skal man passe på med, for dokumentation mangler og kul kan være ligeså klimavenligt, og skader ikke naturen på samme måde,”

siger Michael Rasmussen, Advokat og Revisor Samvirket

Det samlede forbrug af biomasse i Danmark steg sidste år med 15,8 procent sammenlignet med året før, viser en ny opgørelse fra Energistyrelsen. Samtidig er forbruget mere end tredoblet i forhold til niveauet i 2000.

Energistyrelsens rapport for 2021 indeholder en stigning på 1.101% for benyttelse af Skovflis. Kilde: Advokat og Revisor Samvirket screenshot fra årsrapport.

Træpiller kan i visse tilfælde være lige så klimaskadeligt som kul, konkluderede en videnskabelig komité under Det Europæiske Miljøagentur, EEA, for ti år siden.

Derfor holder Danmarks stigende forbrug af træpiller og anden biomasse hverken i et nationalt eller et globalt perspektiv, mener Rasmus Lindø Kaslund, der er klimaanalytiker i den grønne tænketank Concito.

– Vi har generelt et for højt forbrug af særligt importeret biomasse i Danmark, som vi skal arbejde på at nedbringe, da det ikke harmonerer med at være et grønt foregangsland. Vi bruger ca. 3,5 gange mere biomasse til energiformål, end hvad FN’s klimapanel anslår er bæredygtigt på globalt plan, siger han.

Her er en række argumenter for, at biomasse ikke er EN bæredygtig GRØN CO2 BESPAREDE LØSNING OG NÆRMERE END  Biomasse er en blindgyde i den grønne omstilling.

  1. Afskovning og tab af biodiversitet: Biomasseproduktion kan føre til øget afskovning og tab af naturlige levesteder for at skaffe plads til dyrkning af energiafgrøder. Dette reducerer biodiversiteten og kan forværre klimaforandringerne, da skovene fungerer som vigtige kulstoflagre.
  2. Skovene er langsomtvoksende og afgiver kun langsomt sin CO2: Derfor er det forkert at anvende ordet bæredygtig. Når man afbrænder med det samme sker udledningen med det samme. CO2 koncentrationen er den højeste nogensinde jf. FN. Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren sker bl.a. fordi vi afbrænder biomasse her og nu.
  3. Miljøet taber biodiversitet: Træ som ligger i skoven giver en nettoværdi ved sin forrådnelse til skoven hvorfra træet ligger. Det er med til at støtte biodiversitet. Den CO2 der afgives sker over 50-100 år og ikke med det samme som på et kraftvarmeværk. World Economic Forum anslår, halvdelen af verdens bnp er truet af af denne form for greenwashing.
  4. Konkurrence om jord og ressourcer: Dyrkning af biomasseafgrøder kan konkurrere med fødevareproduktionen om begrænsede jord- og vandressourcer. Dette kan føre til stigende fødevarepriser og mangel på vand i nogle regioner, hvilket kan forværre globale fødevarekriser og vandmangel.
  5. Indirekte ændringer i arealanvendelse: Biomasseproduktion kan føre til indirekte ændringer i arealanvendelsen, hvor landbrugsarealer omlægges til dyrkning af energi afgrøder. Dette kan resultere i, at landbrugsproduktionen flyttes til andre områder, muligvis med højere kulstoflagre eller større biodiversitet, hvilket forårsager yderligere miljøskader.
  6. Danmark som land er skyldig i Greenwashing: Det danske forbrug af biomasse pr. indbygger er op mod fire gange så højt, som Jordens ressourcer kan underbygge. Skovenes evne til at optage CO2 bliver drænet fordi skovene ikke kan vokse så hurtigt som afbrændingen. Det er simpel logik.
  7. Fossile brændstoffer og klimaforandringer: Produktion og transport af biomasseafgrøder kræver brug af fossile brændstoffer, som bidrager til drivhusgasemissioner og klimaforandringer. Derudover kan nogle biomassebrændstoffer, som træpiller, producere mere CO2 end fossile brændstoffer, når de brændes, hvilket underminerer deres rolle som en ren energikilde.
  8. Luftforurening: Forbrænding af biomasse kan føre til øget luftforurening, især hvis det sker uden tilstrækkelige emissionskontroller. Partikelforurening og andre luftbårne stoffer fra biomasseforbrænding kan have negative konsekvenser for folkesundheden og miljøet. Der sker årligt tusindvis af dødsfald i Danmark som følge af partikelforurening.

500 Internationale topforskere advarer mod biomasse

For Danmark og andre lande har biomasse især i form af importerede træpiller været en nem og hurtig måde at slippe af med de svinende kul. Det skriver bl.a. Berlingske.

Men det er fuldstændig forfejlet at tro, at afbrænding af træpiller, halm og flis i kraftværkerne er CO2-neutral og gavner klimaet.

Tværtimod, lyder det nu i et internationalt opråb fra flere end 500 førende forskere, heriblandt en håndfuld danske. Appellen er rettet til USAs præsident, Joe Biden, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Blandt forskerne er professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun og seniorrådgiver Thomas Læssøe, alle Københavns Universitet, og professor og centerleder Jens-Christian Svenning, Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

Brevet offentliggøres torsdag i en række lande. Heri opfordres EU, USA, Japan og Sydkorea til at stoppe brugen af biomasse. EU er lige nu ved at revidere sin strategi.

»Vi opfordrer jer til ikke at underminere såvel klimamål som verdens biodiversitet ved at skifte fra fossile brændsler til at brænde træ for at fremstille energi.«

»Talrige studier har vist, at denne afbrænding af træ vil øge opvarmningen i årtier og århundreder. Det gælder også, selv om træet erstatter kul, olie eller naturgas,«

lyder det fra forskerne.

Træer og planter opsuger CO2 fra luften, når de vokser. Men klimagasserne frigives til atmosfæren igen, når træet brændes af. Det varer årtier, før den samme mængde CO2 bindes i nye, langsomt voksende træer, påpeger forskerne.

Derfor udleder afbrænding af store mængder træ i disse år mere CO2 end de udskældte kul – og CO2-balancen genoprettes først langt senere i århundredet.

Carsten Rahbek, professor i biologisk mangfoldighed, har skrevet under, fordi mange andre lande ser til dansk energipolitik.

»Alle er meget fascinerede af Danmark og den måde, vi gør tingene på. Derfor er det vigtigt, at vi gør det rigtige og ikke det forkerte. Det forekommer at være en nem og billig løsning at brænde træ af, et superhurtigt fix – bortset fra, at det ikke virker,« siger han.

Biomasse-energi er ikke løsningen, understreger han.

»Træindustrien og den forskning, der er relateret til erhvervet, maler guld og grønne skove. Vi praler af at være foregangsland, og der er mange fortællinger om, hvor CO2-neutral biomasse er.«

»Men hvis vi ser på fakta og videnskabelige data, så er dette ikke en løsning. Det har Klimarådet også påpeget,« siger Carsten Rahbek.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket vedr. CO2 beregninger, Berlingske og Rådet for Grøn Omstilling.
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top