NYE ADVOKATETISKE REGLER med virkning fra 1. september 2022

Der er kommet nye advokatetiske regler som er blevet besluttet på Advokatrådets møde 16. juni 2022.

Advokatrådet reviderer løbende de nugældende regler og fremkommer jævnligt med nye revisioner.

 • Kapitel 1, De advokatetiske reglers anvendelse og status
  Artikel 1. De advokatetiske regler gælder for alle advokater. For advokater ansat i virksomheder og organisationer gælder reglerne med de nødvendige tilpasninger.
  Artikel 2. Reglerne afspejler Advokatnævnets og domstolenes praksis. På områder, der er uafklaret i praksis, udtrykker de Advokatrådets opfattelse af, hvad der er god advokatskik. De finder anvendelse ved advokaters udøvelse af virksomhed under brug af advokattitlen i Danmark og ved danske advokaters udøvelse af sådan virksomhed i udlandet.
 • Stk. 2. For advokaters grænseoverskridende virksomhed inden for EU gælder tillige den Code of
 • Conduct for European Lawyers, som CCBE har vedtaget.
 • Kapitel 2
 • Advokatens stilling og forpligtelser
 • Artikel 3. Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling.
 • Stk. 2. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret.
 • Stk. 3. Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt være
 • klientens rådgiver.
 • Stk. 4. Advokaten skal i medfør af retsplejelovens § 126, under udøvelse af advokatvirksomhed
 • udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik.
 • Stk. 5. Advokaten skal ved sin repræsentation af klienten iagttage fortrolighed samt bevare sin
 • uafhængighed og integritet, herunder i forhold til staten.
 • Stk. 6. Advokaten har juridiske og etiske forpligtelser over for klienten.
 • Stk. 7. Advokaten skal også under udførelsen af sine pligter for klienten udvise den nødvendige
 • respekt over for personer og myndigheder, som advokaten har kontakt med på klientens vegne.
 • Kapitel 3
 • Modtagelse af sager
 • Artikel 4. En advokat må alene påtage sig en sag for en klient efter direkte anmodning fra
 • klienten, fra en anden advokat på klientens vegne eller efter anmodning fra en offentlig myndighed
 • eller andet kompetent organ.
 • Stk. 2. En advokat må ikke uopfordret foretage handlinger, der har til formål eller er egnede til at
 • påvirke en forbrugers valg af advokat i en konkret sag.
 • 2
 • Stk. 3. Advokaten må ikke gennem markedsføringstiltag i Kriminalforsorgens institutioner,
 • institutioner for ungdomskriminelle, asylcentre og lignende søge at påvirke de indsattes eller
 • beboernes valg af advokat.
 • Artikel 5. En advokat må ikke påtage sig en sag, til hvis udførelse advokaten savner fornøden
 • kompetence, medmindre advokaten efter aftale med klienten sikrer sig tilstrækkelig kvalificeret
 • bistand til at udføre sagen.
 • Artikel 6. En advokat må ikke påtage sig en sag, hvis den ikke kan behandles tilstrækkelig hurtigt.
 • Stk. 2. Ved påtagelse af en sag med offentlig beskikkelse skal advokaten sikre sig, at advokatens
 • forhold ikke er til hinder for, at sagen kan behandles ved retten eller anden myndighed tilstrækkelig
 • hurtigt.
 • Kapitel 4
 • Interessekonflikter
 • Artikel 7. Ved modtagelsen af enhver ny sag skal advokaten i rimeligt omfang sikre sig mod, at
 • der kan opstå tvivl om advokatens iagttagelse af bestemmelserne om interessekonflikter.
 • Advokaten skal løbende vurdere risikoen for interessekonflikter, hvis ændrede forhold gør det
 • relevant.
 • Artikel 8. En advokat må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået,
 • eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår.
 • Stk. 2. Situationer som nævnt i stk. 1 foreligger bl.a., når:
 • 1) En advokat bistår klienter i samme sag, hvis klienterne har modstridende interesser af ikke
 • uvæsentlig karakter.
 • 2) En advokat bistår en part efter tidligere at have bistået modparten i samme sag.
 • 3) En advokat på samme tid bistår klienter i flere sager, der har forbindelse med hinanden, hvis der
 • er risiko for, at fortrolige oplysninger, som advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have
 • betydning i en anden af sagerne.
 • 4) En advokat har en nær familiemæssig eller ikke ubetydelig økonomisk, erhvervsmæssig eller
 • anden forbindelse til en part, som i sagen har modstridende interesser med klienten.
 • 5) En advokat har sådanne forretningsmæssige eller andre forbindelser til eller aftaler med
 • klienten, at der er risiko for, at advokaten ikke kan give klienten rådgivning uafhængigt af
 • uvedkommende interesser.
 • 6) En advokat, som for parterne har medvirket til stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold,
 • efterfølgende bistår en af parterne vedrørende samme retsforhold, hvis bistanden har eller
 • kan have betydning for den anden part.
 • 7) En advokat skal varetage indbyrdes uforenelige hensyn til flere klienter.
 • Stk. 3. Situationer som nævnt i stk. 1 kan bl.a. foreligge, når:
 • 1) En advokat bistår en klient i en sag, hvis han uden at repræsentere modparten i den konkrete sag
 • har et fast klientforhold til denne. Ved vurderingen af om et klientforhold er fast, tages der bl.a.
 • 3
 • hensyn til, om klienten hidtil har søgt advokatens bistand regelmæssigt i forhold til klientens
 • behov for bistand, og om klienten forventes at fortsætte hermed.
 • 2) En advokat medvirker for flere parter til stiftelse af eller berigtigelse af et retsforhold, hvorom
 • der er enighed mellem parterne.
 • 3) En advokat bistår en klient i en sag efter tidligere at have bistået en klient i en anden sag, når
 • sagerne har forbindelse med hinanden, og der er risiko for, at fortrolige oplysninger, som
 • advokaten har modtaget i en af sagerne, kan have betydning i en anden af sagerne.
 • Artikel 9. En advokat må ikke virke som voldgiftsdommer, medlem af klagenævn o. lign.,
 • mæglingsmand eller mediator for flere parter, hvis advokaten tidligere som partsrepræsentant har
 • bistået nogen af parterne i forhold, der har forbindelse med sagen. En advokat må ikke efter at have
 • virket som dommer, voldgiftsdommer, medlem af klagenævn o. lign., mæglingsmand eller mediator
 • bistå nogen af parterne som partsrepræsentant om forhold, der har forbindelse med sagen.
 • Artikel 10. Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i et advokatselskab, jf.
 • retsplejelovens § 124, eller i kontorfællesskab gælder reglerne i artikel 8 og 9 for fællesskabet,
 • advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets deltagere, herunder
 • ansatte advokater.
 • Stk. 2. Tilsvarende gælder reglerne i artikel 8 og 9 for andre samarbejder, samvirker og
 • fællesskaber mellem advokater eller advokatfirmaer, såfremt de i forhold til tredjemand fremtræder
 • som et fællesskab eller advokatfirma.
 • Stk. 3. Reglerne i artikel 8, 9, 10, stk. 1 og 2, samt artikel 11-13 anvendes på samme måde for en
 • advokat, der optræder som selvstændig underleverandør for en anden advokat i dennes virke for en
 • klient og i den forbindelse modtager fortrolige oplysninger om klienten.
 • Artikel 11. Fra det tidspunkt, en advokat indgår aftale om at skifte job fra et advokatfirma til et
 • andet, må hverken advokaten selv eller advokaterne i det nye firma bistå en klient i en sag, hvis
 • advokaten som led i sin hidtidige ansættelse har bistået en anden part i samme sag. Dette gælder
 • kun, hvis parterne har modstridende interesser af ikke uvæsentlig karakter, og hvis advokaten har
 • modtaget fortrolige oplysninger, som kan have betydning i sagen.
 • Stk. 2. Jobskiftet forhindrer ikke, at andre advokater i det hidtidige firma fortsat kan varetage
 • sagen for den part, advokaten har bistået.
 • Stk. 3. Hvis advokatens nye firma indgår i et kontorfællesskab eller andet samarbejde, som vil
 • være omfattet af reglen i artikel 10, stk. 2, gælder stk. 1 også for advokater beskæftiget i de
 • advokatfirmaer, som deltager i fællesskabet eller samarbejdet.
 • Artikel 12. Et samtykke fra parter, som er involveret i den mulige interessekonflikt, til
 • advokatens bistand vil i tilfælde omfattet af artikel 8, stk. 2, artikel 9 og artikel 10 som udgangspunkt
 • ikke påvirke bedømmelsen af, om der foreligger en interessekonflikt. I tilfælde omfattet af artikel 8,
 • stk. 3, vil advokaten kunne påtage sig sagen, hvis der er indhentet et samtykke hertil fra alle
 • involverede parter.
 • Stk. 2. Er de medvirkende advokater fra forskellige advokatfirmaer, som indgår i det samme
 • samarbejde, samvirke eller fællesskab som omfattet af artikel 10, stk. 2, vil et samtykke fra de
 • 4
 • involverede parter kunne påvirke bedømmelsen af, om der foreligger en interessekonflikt,
 • medmindre advokatfirmaerne har adgang til hinandens sagsoplysninger.
 • Artikel 13. Når der i henhold til disse regler foreligger en interessekonflikt eller en nærliggende
 • risiko herfor, skal advokaten udtræde af den eller de konkrete sager i forhold til alle involverede
 • klienter. Det gælder dog ikke artikel 8, stk. 2, nr. 7, hvor udtræden efter en konkret vurdering kan
 • begrænses til den ene eller til nogle af klienterne.
 • Stk. 2. Hvis advokaten i tilfælde omfattet af artikel 8, stk. 2, nr. 1 og 3, og artikel 8, stk. 3, nr. 2,
 • kun har modtaget væsentlige oplysninger fra nogle af klienterne, kan advokatens udtræden
 • begrænses til de øvrige klienter.
 • Stk. 3. Advokatens udtræden skal ske straks. Dog skal advokaten foretage det, der er nødvendigt
 • for, at klienten ikke lider retstab.
 • Artikel 14. Advokatfirmaer og andre samarbejder omfattet af artikel 10, stk. 1 og 2, skal udarbejde
 • skriftlige retningslinjer for håndtering af interessekonflikter. Dette gælder ikke
 • enkeltmandsvirksomheder uden ansatte eller advokatselskaber, hvor kun én advokat udøver
 • virksomhed. Retningslinjerne skal være egnede til at undgå interessekonflikter, til at opfange og
 • identificere opståede konflikter på det tidligst mulige tidspunkt og indeholde en beskrivelse af
 • fremgangsmåden, når en konflikt er identificeret.
 • Stk. 2. Retningslinjerne skal efter anmodning fremsendes til Advokatrådet.
 • Kapitel 5
 • Fortrolighed
 • Artikel 15. Fortrolighed er en betingelse for advokatens virke og en grundlæggende pligt og ret,
 • som skal respekteres ikke kun i det enkelte individs, men også i retssamfundets interesse.
 • Artikel 16. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og gælder også, efter at sagen for
 • klienten er afsluttet.
 • Stk. 2. Tavshedspligten gælder alle oplysninger, som advokaten har modtaget under sit virke for
 • klienten. Dog kan en forsvarsadvokat udtale sig til pressen i generelle vendinger om straffesagens
 • fremdrift og lignende spørgsmål.
 • Stk. 3. Tavshedspligten gælder, uanset hvilken sag advokaten varetager for klienten.
 • Artikel 17. En advokat kan dele fortrolige oplysninger med advokater og andre, der er beskæftiget
 • i samme advokatfirma som advokaten, hvis det åbenbart er i klientens interesse.
 • Stk. 2. En advokat skal indhente klientens samtykke til deling af fortrolige oplysninger med
 • eksterne personer, herunder advokater.
 • Artikel 18. Tavshedspligten forhindrer ikke advokaten i at videregive oplysninger i følgende
 • tilfælde:
 • 1) Klienten har på oplyst grundlag givet samtykke til, at konkrete oplysninger kan videregives,
 • medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller i pålæg i henhold til lovgivningen.
 • 5
 • 2) Advokaten er retligt forpligtet til at videregive oplysningerne.
 • 3) Videregivelse sker i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres
 • tarv.
 • Artikel 19. Advokaten skal sikre, at advokatens autoriserede fuldmægtige, partnere, jf.
 • retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatfirmaet,
 • gøres bekendt med, at de pågældende har samme tavshedspligt som advokaten, uanset om de er
 • advokater eller ej.
 • Artikel 20. Når advokater udøver advokatvirksomhed i et fællesskab, i et advokatselskab, jf.
 • retsplejelovens § 124, eller i kontorfællesskab gælder reglerne i artikel 15-19 for fællesskabet,
 • advokatselskabet og kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem dets deltagere, herunder
 • ansatte advokater.
 • Stk. 2. Tilsvarende gælder reglerne i artikel 15-19 for andre samarbejder, samvirker og
 • fællesskaber mellem advokater eller advokatfirmaer, såfremt de i forhold til tredjemand fremtræder
 • som et fællesskab eller advokatfirma.
 • Kapitel 6
 • Almene oplysningspligter
 • Artikel 21. Advokaten skal af egen drift oplyse klienten om følgende:
 • 1) Advokatens navn, adresse, herunder juridisk adresse samt andre kontaktoplysninger, herunder
 • telefonnummer og eventuel e-mailadresse.
 • 2) Navnet på den virksomhed, hvorfra advokaten udøver sin virksomhed, formen på virksomheden
 • og CVR-nummeret.
 • 3) At advokaten er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark, idet EU-advokater dog i stedet skal oplyse,
 • at advokaten er registreret hos Advokatsamfundet.
 • 4) At advokaten er en del af Advokatsamfundet.
 • 5) At advokaten har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de regler, som
 • Advokatsamfundet har fastsat, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset
 • hvor advokatvirksomheden udøves.
 • 6) Navn og eventuelt adresse på forsikringsselskabet og garantistilleren.
 • 7) Hvorvidt advokaten anvender aftaleklausuler om lovvalg eller værneting, og om almindelige
 • forretningsbetingelser, hvis sådanne anvendes.
 • Artikel 22. Advokaten skal på en klar og entydig måde af egen drift oplyse sin klient om
 • eksisterende muligheder for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Skal advokatens honorar
 • udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, skal advokaten, når
 • han påtager sig sagen, orientere sin klient om principperne for fastsættelse af honoraret og om de
 • mulige konsekvenser for klienten.
 • Artikel 23. Advokaten skal oplyse om de forhold, der er nævnt i artikel 21, på en klar og entydig
 • måde, men advokaten kan selv bestemme, hvordan det sker, herunder om oplysningerne skal
 • 6
 • meddeles klienten direkte eller gøres let tilgængelige for klienten på advokatens
 • virksomhedsadresse, ad elektronisk vej eller lignende.
 • Stk. 2. Oplysningerne i artikel 21 og 22 skal gives eller gøres tilgængelige i forbindelse med
 • indgåelsen af en skriftlig aftale om ydelse af bistand. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal
 • oplysningerne gives eller gøres tilgængelige, inden bistanden ydes.
 • Artikel 24. Hvis advokaten samarbejder med andre om ydelse af bistand, skal advokaten efter
 • anmodning fra klienten oplyse om de foranstaltninger, som advokaten har truffet for at undgå
 • eventuelle interessekonflikter.
 • Artikel 25. Advokaten skal efter anmodning fra klienten oplyse, at advokaten er omfattet af
 • Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf.
 • retsplejelovens § 126, samt oplyse om eksistensen af de advokatetiske regler.
 • Stk. 2. Advokaten skal efter anmodning fra klienten oplyse klienten om de regler, der særligt
 • gælder for udøvelse af advokaterhvervet, og hvordan klienten får adgang til reglerne, f.eks. ved at
 • henvise til www.advokatsamfundet.dk.
 • Artikel 26. Advokater, som uden for deres advokatvirksomhed i erhvervsmæssigt øjemed driver
 • anden virksomhed, der af kunderne kan forveksles med advokatvirksomhed, skal af egen drift oplyse
 • kunderne om, at virksomheden ikke driver advokatvirksomhed og dermed ikke er omfattet af
 • reglerne for advokatvirksomhed, og at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn.
 • Kapitel 7
 • Opdrags- og prisoplysninger i erhvervsforhold
 • Artikel 27. Når klienten handler inden for sit erhverv, skal advokaten i forbindelse med
 • indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde oplyse klienten om de
 • vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen.
 • Hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt honorar, skal advokaten i forbindelse med
 • indgåelsen af aftalen om bistand af egen drift og på klar og entydig måde oplyse om honorarets
 • størrelse. Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne i 1. og 2. punktum gives eller
 • gøres tilgængelige, inden bistanden ydes.
 • Stk. 2. Hvis det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten på
 • klientens anmodning enten angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet, eller give et
 • begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de med bistanden forbundne omkostninger.
 • Artikel 28. Afgiver advokaten et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres, hvis det
 • samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget.
 • Artikel 29. Indgås der aftale om yderligere bistand i sagen, finder artikel 27 og 28 tilsvarende
 • anvendelse på sådan aftale.
 • 7
 • Kapitel 8
 • Opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold
 • Artikel 30. Når klienten er forbruger, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om
 • bistand af egen drift og på klar og entydig måde skriftligt og direkte til klienten oplyse klienten om
 • de vigtigste elementer i den påregnede bistand, om fastsættelsen af honoraret jf. artikel 32, og om
 • de omkostninger, der vil være forbundet med bistanden.
 • Artikel 31. Hvis advokaten ikke har en hjemmeside jf. artikel 36, skal advokaten yderligere oplyse
 • Advokatnævnets fysiske adresse og hjemmesideadresse, samt om Advokatnævnets kompetence til
 • behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens salær.
 • Artikel 32. Hvis bistanden ydes til et fast honorar, skal dette oplyses. Hvis det ikke er muligt på
 • forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten enten angive den måde, hvorpå honoraret
 • vil blive beregnet, eller give et begrundet overslag. Beløb skal oplyses inklusive moms.
 • Artikel 33. Afgiver advokaten et overslag, skal klienten så tidligt som muligt orienteres skriftligt,
 • hvis det samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget. Advokaten
 • skal af egen drift orientere klienten direkte herom på en klar og entydig måde.
 • Artikel 34. Indgås der aftale om yderligere bistand i sagen, finder artikel 30-33 tilsvarende
 • anvendelse på sådan en aftale.
 • Artikel 35. Indgås aftalen mellem advokaten og klienten uden for advokatens faste
 • forretningssted eller som en aftale om fjernsalg, skal advokaten opfylde oplysningsforpligtelserne i
 • forbrugeraftalelovens § 8. Hvis advokaten indgår aftaler om bistand via internettet eller på
 • netbaserede markedspladser, skal advokaten give oplysning om sin mailadresse og linke til den
 • europæiske platform for online tvistbilæggelse (OTB-platformen).
 • Artikel 36. Hvis advokaten har en hjemmeside eller anvender forretningsbetingelser, skal
 • advokaten her oplyse Advokatnævnets fysiske adresse og hjemmesideadresse, samt om
 • Advokatnævnets kompetence til behandling af adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens
 • honorar.
 • Artikel 37. Hvis en advokat afviser en forbrugerklients klage over advokatens honorar, skal
 • advokaten skriftligt, direkte og af egen drift orientere klienten om Advokatnævnets fysiske adresse
 • og hjemmesideadresse, samt om Advokatnævnets kompetence til behandling af tvister vedrørende
 • advokatens salær.
 • Artikel 38. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 67, skal advokaten på forespørgsel skriftligt
 • orientere klienten om det, advokaten har oplyst til myndigheden.
 • 8
 • Kapitel 9
 • Sagens udførelse
 • Artikel 39. En advokat skal være uafhængig under udøvelse af sin virksomhed.
 • Artikel 40. Advokaten skal i passende omfang holde klienten underrettet om sagens forløb.
 • Artikel 41. En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til
 • varetagelse af klientens interesser tilsiger.
 • Stk. 2. Advokaten må ikke foretage unødige retsskridt eller søge klientens interesser fremmet på
 • utilbørlig måde.
 • Artikel 42. En advokat må ikke modvirke tilkaldelse af en anden advokat og bør efter
 • omstændighederne opfordre modparten til at søge advokat.
 • Artikel 43. En advokat må ikke i en konkret sag henvende sig direkte til nogen, som i sagen er
 • repræsenteret af anden advokat, uden dennes samtykke. Det gælder dog ikke, hvis henvendelsen
 • sker til berettiget varetagelse af en klients eller egne interesser, eller vedkommende anden advokat
 • trods påmindelse ikke foretager, hvad han efter god advokatskik har pligt til. Advokaten skal i alle
 • tilfælde samtidig eller uden ugrundet ophold underrette den anden advokat om enhver sådan
 • henvendelse.
 • Artikel 44. En advokat må ikke optage eller medvirke til optagelse af telefonsamtaler eller andre
 • kommunikationer på lydbånd eller lignende, uden at den anden part eller de andre deltagere har
 • samtykket i optagelsen.
 • Kapitel 10
 • Særligt om advokaters skatterådgivning
 • Artikel 45. Advokaters rådgivning skal i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den
 • fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden
 • orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af
 • rådgivningen, skal advokaten udvise særlig opmærksomhed. Der skal også udvises særlig
 • opmærksomhed, hvis rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande.
 • Artikel 46. Enhver rådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer vil kunne
 • fremlægges for de relevante myndigheder. Rådgivningen må ikke basere sig på, at et forhold ikke
 • opdages.
 • Artikel 47. Hvis der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke
 • afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Afhængig af det konkrete opdrag og
 • den konkrete klients forhold kan der være behov for at foretage en nærmere vurdering af risikoen
 • for, at myndighederne anfægter den skatteretlige vurdering.
 • 9
 • Kapitel 11
 • Særligt om advokaters procesførelse
 • Artikel 48. Advokaten skal udføre sit hverv under respekt for retten og andre myndigheder.
 • Stk. 2. Advokaten må ikke forhindre, at sagen behandles og afgøres efter de regler, der gælder
 • herom.
 • Artikel 49. Advokaten skal respektere processens og forhandlingens kontradiktoriske princip.
 • Advokaten må ikke uden forudgående eller samtidig meddelelse til modparten rette henvendelse
 • om sagen til dommeren eller andre, der behandler tvister, eller forsyne disse med bilag, notater eller
 • dokumenter.
 • Stk. 2. Advokaten skal senest samtidig forsyne modparten med kopi af det således fremsendte.
 • Artikel 50. En advokat, der repræsenterer en part i en civil retssag, kan kontakte et vidne forud
 • for vidneafhøringen for at klarlægge, hvad vidnet kan forklare og for at sætte vidnet i stand til at
 • forberede sig på vidneafhøringen.
 • Stk. 2. En advokats dialog med et vidne skal altid ske på en måde, der er egnet til at understøtte,
 • at vidnet så korrekt som muligt bidrager til sagens oplysning. En advokat skal i forbindelse med
 • enhver henvendelse til et vidne forud for vidneafhøringen sikre, at vidnet er bekendt med, at vidnet
 • ikke har pligt til at udtale sig til advokaten.
 • Stk. 3. En advokat skal orientere modpartens advokat om den kontakt, advokaten agter at tage til
 • eller har haft med et vidne, som modparten har indkaldt eller meddelt at ville indkalde som vidne
 • under sagen, eller som i øvrigt har en særlig relation til modparten. Orientering kan undlades, hvis
 • advokaten har ført vidnet i en forudgående instans, hvis vidnet er ansat hos den part, advokaten
 • repræsenterer, eller hvis parten har en anden særlig tilknytning til vidnet. Det forhold, at et vidne
 • føres af modparten, påvirker ikke i sig selv advokatens adgang til at kontakte vidnet.
 • Artikel 51. Har en part forud for eller under en verserende retssag, voldgift eller anden
 • tvisteløsning tilbudt forlig, må modpartens advokat ikke over for den afgørende instans fremlægge
 • eller på anden måde oplyse om forligsforslaget uden samtykke fra modparten.
 • Stk. 2. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at advokaten fremlægger og oplyser om
 • forligsforslag fra egen klient.
 • Kapitel 12
 • Særligt om advokatundersøgelser
 • Artikel 52. En advokat, der udfører en advokatundersøgelse, må ikke medvirke til, at
 • undersøgelsen fremtræder på en måde, som er i strid med de faktiske forhold.
 • Artikel 53. En advokat, der udfører en advokatundersøgelse, skal sikre de personer, der inddrages
 • i undersøgelsen, relevant mulighed for at varetage deres interesser.
 • 10
 • Stk. 2. Advokaten skal i forbindelse med den første reelle kontakt til de personer, der inddrages i
 • en advokatundersøgelse, oplyse om undersøgelsens rammer og hovedelementer, herunder om
 • advokatens og de pågældendes egne roller i undersøgelsen.
 • Kapitel 13
 • Vederlag
 • Artikel 54. En advokat må ikke kræve højere honorar for sit arbejde, end hvad der kan anses for
 • rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2. Det samme gælder for acontohonorar.
 • Stk. 2. Advokaten skal arbejde for en løsning på klientens sag for de lavest mulige omkostninger
 • under hensyn til klientens ønsker og instrukser.
 • Artikel 55. Honoraret, herunder et aftalt honorar, fastsættes efter et skøn under hensyn bl.a. til
 • sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten
 • har udført, og det ansvar, der er forbundet med sagen.
 • Artikel 56. Er der foretaget en selvstændig sagsbehandling af andre i virksomheden end
 • advokater og advokatfuldmægtige, kan dette arbejde kræves særskilt honoreret.
 • Stk. 2. I erhvervsforhold kan det herudover aftales, at sædvanligt sekretærarbejde honoreres
 • særskilt.
 • Artikel 57. En advokat må ikke indgå aftale med klienter eller andre om, at advokatens honorar
 • skal fastsættes på en måde, som kan påvirke advokatens uafhængighed under udførelse af hvervet.
 • Dette gælder også ved honorering i form af kapitalandele o. lign.
 • Artikel 58. En advokat kan aftale med en klient, at advokaten for et på forhånd aftalt fast honorar
 • skal bistå klienten i en fremtidig periode efter klientens løbende anvisninger og inden for rammerne
 • af aftalen. Det aftalte honorar skal på aftaletidspunktet samlet set fremstå rimeligt, og klientens
 • opsigelsesfrist må ikke være længere end tre måneder. Det kan indgå i aftalen, at honoraret skal
 • betales forud for, at bistanden ydes.
 • Artikel 59. Klienten skal have oplysning om ethvert honorar, advokaten beregner sig.
 • Artikel 60. Afregning skal foretages uden unødigt ophold. Afregningen skal indeholde den efter
 • forholdene fornødne beskrivelse af det arbejde, som kræves honoreret.
 • Artikel 61. Advokaten må foretage modregning, når advokaten har faktureret klienten,
 • medmindre der foreligger særlige forhold, der gør, at modregning vil være urimelig.
 • Artikel 62. Provision, rabatter og lignende modtaget fra tredjemand i forbindelse med
 • behandlingen af klientens sag skal ubetinget godskrives klienten.
 • 11
 • Artikel 63. En advokat, der har til hensigt at viderefakturere omkostninger til køb af varer eller
 • tjenesteydelser forbundet med klientens sag, skal indhente klientens forudgående godkendelse af
 • udgiften.
 • Artikel 64. Advokaten må ikke kræve et depositum, der overstiger, hvad der ved et forsigtigt skøn
 • må antages at være et rimeligt honorar.
 • Stk. 2. Reglerne om betroede midler finder anvendelse på deposita.
 • Artikel 65. En advokat må ikke indgå aftale om deling af sit honorar med nogen, der ikke er
 • advokat. En advokat må dog betale honorar, provision eller andet vederlag til overdrageren af et
 • advokatfirma.
 • Artikel 66. En advokat må ikke kræve eller modtage honorar, provision eller andet vederlag for
 • at henvise eller anbefale en klient. Tilsvarende må en advokat ikke betale honorar, provision eller
 • andet vederlag for henvisning af en klient.
 • Artikel 67. Når advokatens salær fastsættes af retten eller anden offentlig myndighed, skal
 • advokatens oplysninger til myndigheden til brug for fastsættelsen af salæret være tilstrækkelige og
 • egnede til, at myndigheden kan fastsætte salæret i henhold til de retningslinjer, der gælder herfor.
 • Kapitel 14
 • Sagens ophør
 • Artikel 68. En advokat kan afvise at påtage sig en sag og kan udtræde af en verserende sag,
 • medmindre advokaten er lovgivningsmæssigt forpligtet til at varetage sagen.
 • Stk. 2. Advokaten må ikke ophøre med at udføre en sag på en sådan måde og under sådanne
 • omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk
 • bistand.
 • Artikel 69. Såfremt advokatens udtræden af sagen i henhold til artikel 13 skyldes en
 • interessekonflikt, som er opstået udelukkende eller i hovedsagen som følge af advokatens forhold,
 • må advokaten ikke opkræve honorar for den del af arbejdet med sagen, som tillige skal udføres af
 • den advokat, som overtager sagen. I det omfang et sådant honorar er indbetalt af klienten, skal
 • advokaten tilbagebetale dette.
 • Artikel 70. Efter afslutning af en sag skal sagens akter, herunder elektroniske data, opbevares i
 • en passende periode, som kan fastsættes generelt efter sagstype med fornødent hensyn til konkrete
 • forhold.
 • 12
 • Kapitel 15
 • Andre forhold
 • Artikel 71. I forbindelse med korrespondance og markedsføring skal ordet ”advokat” indgå i
 • advokatfirmaets navn eller i en tilføjelse dertil.
 • Artikel 72. Advokatfirmaers navn og andre forretningskendetegn, derunder logo, må ikke være
 • egnet til at give indtryk af, at advokatvirksomheden udøves af andre end dem, der efter
 • retsplejelovens § 124, jf. § 124 c, kan være medejere af et advokatfirma.
 • Artikel 73. Det påhviler advokater, der beskæftiger autoriserede advokatfuldmægtige, at sikre,
 • at fuldmægtigen får en forsvarlig praktisk uddannelse med henblik på erhvervelse af
 • advokatbeskikkelse, herunder indsigt i og forståelse for de advokatetiske reglers betydning.
 • Stk. 2. Principalen og andre advokater, der er ansvarlige for det arbejde, der udføres, skal sikre,
 • at autoriserede advokatfuldmægtige handler i overensstemmelse med disse regler.
 • Vedtaget på Advokatrådets møde 16. juni 2022
Scroll to Top