Naturskaderådet har erklæret stormflod i Danmark

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Naturskaderådet, som netop har meddelt, at der er erklæret stormflod i visse områder af Danmark. Derfor kan mange forsikringsskader udbetales og det bliver en dyr omgang da der var tale om 2,21 meter over normalt vande i havet der skyldes en kraftig østenvind og samtidigt ophobning i Østersøen på grund af lang tids vestenvind. Dermed bliver mange tilgodeset for fredagens og lørdagens hændelser, men langt fra alle.

Naturskadeordningen skal beskytte borgere og virksomheder mod skader som følge af ekstreme vejrforhold. Den indebærer, at de kan få erstattet skader, som ikke er dækket af deres forsikring, men kun hvis Naturskaderådet har afgjort, at der som her er tale om stormflod, og det beskadigede er brandforsikret.

Chefkonsulent i Naturskaderådet, Poul Jensen

Borgere, som bor i områder, hvor der er erklæret stormflod, skal anmelde skader som følge heraf til Naturskadebasen. De skal gøre det, inden der er gået to måneder, og de kan gøre det selv, eller få deres forsikringsselskab til at hjælpe sig.

Det er Naturskaderådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

På vegne af Naturskaderådet står Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen også bag Naturskadebasen, hvor skader som følge af stormflod skal anmeldes. Borgeren kan anmelde skaden direkte i Naturskadebasen eller bede deres forsikringsselskab hjælpe med at gøre det.

Her er du dækket

De udpegede områder, hvor der har været stormflod ifølge rådet er:

  • Jylland: Jyllands kyst fra den dansk-tyske grænse i syd til Snoghøj/Den gamle Lillebæltsbro i nord inklusive Als og øerne i Lillebælt.
  • Fyn, Det Sydfynske Øhav og Langeland: Kysten af Vestfyn fra den gamle Lillebæltsbro mod syd og den syd-fynske kyst mod øst indtil Svendborgsundbroen og videre afgrænset ved dæmningen/broen via Siø til Langeland. Den sydlige halvdel af Langeland – fra Rudkøbing henholdsvis Spodsbjerg mod syd, samt hele det sydfynske øhav.
  • Lolland, Falster, Møn og Sjælland: Lollands sydkyst fra Albuen til Hasselø, Falsters sydlige vestkyst op til Hasselø, Falsters østkyst mod nord til Stubbekøbing. Møn. Sjællands østkyst mod nord fra Kalvehave til Avedøre Holme.
  • Bornholm: Hele øen

Der arbejdes på at se på de øvrige områder og her vil det eventuelt blive inkluderet i ovenstående.

Naturskaderådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Afgørelsen er baseret på det foreliggende datagrundlag. Viser der sig efterfølgende forhold som berettiger hertil, kan Naturskaderådet træffe afgørelse om udvidelse af det stormflodsramte område.

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan især ramme kysterne i månederne oktober til april.

Det er Naturskaderådet, som afgør, hvorvidt der har været stormflod i et område på et givet tidspunkt. Afgørelsen træffes efter udtalelser fra DMI og Kystdirektoratet. For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, som statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

FAKTA: Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Tjek om dine nuværende forsikringer dækker skaderne. Kig i for-sikringsbetingelserne eller kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.
  • Hvis skaden ikke er omfattet af dine forsikringer, kan du muligvis få erstatning fra stormflodsordningen. Du skal anmelde skaden elektronisk via Naturskadebasen. Du kan eventuelt bede dit forsikringsselskab hjælpe dig hermed. Sidste frist for at anmelde skaden er 21. december 2023.

FAKTA: Naturskaderådet

Naturskaderådet er et uafhængigt råd. Rådet afgør, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, og om der har været tørke. Rådet afgør endvidere sager om tilskud til genopretning af skov efter stormfald.

Naturskaderådet er udpeget af erhvervsministeren og består af en uafhængig formand og 7 andre medlemmer. Medlemmerne repræsenterer forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier. Der er desuden tilknyttet fire sagkyndige til rådet. De sagkyndige har særlig viden om kystforhold, vandløb og søer, tørke og skovområder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Naturskaderådet.

Kilde: Naturskaderådet

Fotokredit: Naturskaderådet

Scroll to Top