Voldgift

Online Voldgiftssager, mediation og voldgiftsnævn reducerer sagsbehandlingstider og omkostninger

Online behandling af tvister der vedrører voldgiftssager reducerer sagsbehandlingstiden markant. Faktisk ned til ca. 5 måneder i forhold til 14,5 måneder. Eller express på 14 dage for de hurtige. En effektiv sagsbehandling giver plads og økonomi til flere tvister, som ellers vil blive opgivet at føre, da de omfattende ressourcer sjældent står mål med, hvad parterne kan få ud af at føre sag.

Nu kan man føre sager om voldgift online både for private og virksomheder

Sagsforløbet minder om minretsag.dk som både har forenklet og fremskyndet mange sagstyper. Digitaliseringen hjælper virksomheder og privatpersoner med at få juridiske ydelser billigere og hurtigere. Dette gælder mere rutineprægede ydelser som fx ”standardiserede” testamenter og kontrakter. Men digitaliseringen rækker videre, idet Disputs er pendant til domstolene og de traditionelle voldgiftsinstitutter. På Disputs kan virksomheder og privatpersoner få deres tvister løst online, hurtigere og billigere – og komme videre, ikke mindst.

  • En almindelig voldgiftssag kan gennemføres på 5 måneder
  • En hurtig voldgiftssag kan gennemføres på 1 måned
  • En ekspres voldgiftssag kan gennemføres på 14 dage

VOLDGIFT
Sagerne føres efter portalens voldgiftsregler og voldgiftsloven og spillereglerne er udarbejdet i samarbejde med nogle af landets førende voldgiftsdommere. Klageren kan oprette en sag, invitere indklagede til at deltage samt uploade klageskrift og bilag, hvorefter processen er i gang. Hvis parterne ikke allerede har aftalt voldgift, kan de indgå en sådan voldgiftsaftale, når klageren har oprettet sagen. Kendelse afsiges af voldgiftsretten på skriftligt grundlag, dvs. på baggrund af processkrifter og bilag samt eventuelle afhøringer.

Det er langt billigere end den almindelige procesretslige afgifter i almindelige voldgiftssager:

  • Sagerne afgøres af nogle af landets førende voldgiftsdommere og sagkyndige.
  • Du kan vælge mellem almindelig, hurtig eller ekspres voldgift
  • Al kommunikation foregår online med eventuelle videoafhøringer via Zoom eller Teams.

Afgørelse på skriftligt grundlag i form af kendelse.

Forligsmuligheder der er gældende i fogedretten udenom civilrettens mellemkomst

Med et forlig kan tvister løses og forlig opnås nemt, sikkert og hurtigt. Man opretter sin sag i systemet, invitérer sin modpart til at deltage i forligssagen og afgiver et bud. Man har tre budrunder til at opnå et forlig. Hvis skyldner ikke betaler forligsbeløbet, kan kreditor tage forliget i fogedretten uden først at skulle igennem en retssag.

Mediation og forligskendelser er også muligt online

Mediation er en proces, hvor parterne mødes med en udvalgt, upartisk og neutral person, som bistår dem i forhandling af deres uenighed(er) med henblik på, at de kan opnå enighed og finde et forlig.

Omkring 75-80% af sagerne afvikles på selve mæglingsdagen og yderligere 10-15% afgøres kort tid efter. Mediation har en ekstrem høj succesrate, hvor 86% af alle sager bliver afgjort. 

Alle kommercielle tvister og tvister mellem private kan løses. Disputs er især møntet på tvister om et økonomisk krav og om kommercielle tvister. 

Voldgiftsdommerne er generalister akkurat som dommerne ved domstolene. Der er mulighed for sagkyndige dommere og erklæringer. Dertil kommer syn og skøn i sagerne.

Disputs’ voldgiftsdommere har de faglige kompetencer til at løse disse tvister, og de står klar. 

Tvungen forligsforhandling

Mange sager ender i forlig – men ofte først efter en lang proces ved domstolene. På Disputs tvinges parterne til efter skriftveksling at forsøge at indgå forlig via Disputs’ forligsmodul, hvor partnere afgiver lukkede bud, dvs. bud der afgives digitalt, hvor modparten ikke får viden om størrelsen af buddet.

De traditionelle måder at løse konflikter på ved domstole og ved voldgift har eksisteret henholdsvis siden middelalderen og slutningen af 1700-tallet. I Danmark har voldgift eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet.

Forligsforhandlinger har eksisteret, lige siden folk handlede med hinanden og derved har kunne komme i konflikt med hinanden. Der er sidenhen indført mere formelle forligsmæglingsalternativer og mediation. Disse typer alternative konfliktløsningsmetoder synes dog ikke at have vundet så stor brug, som man kunne ønske. Derfor er det nu muligt at køre denne slags sager online.

Voldgiftsnævnet og Voldgiftretten

Den samme typer kan køres som alternativ til Voldgiftsnævnet. Voldgiftsnævnet er benævnelsen af selve institutionen, idet det både er nævnets bestyrelse, præsidiet og sekretariatet, der ifølge standardkontrakterne, nævnets statut og forretningsorden samt de enkelte regelsæt er tillagt en række opgaver. Samtidig trækker nævnet på en lang række selvstændige skønsmænd, sagkyndige og faglige dommere med ekspertise inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. dygtige håndværkere, ingeniører, arkitekter og andre fagfolk på området.

Ønsker du forlig, mediation eller voldgiftsbehandling kan du kontakte os på 32177777 lokal 240.

KILDE: Advokat og Revisor Samvirket

Fotokredit: Adobe.com

Scroll to Top