Corona opdateret: Konkursrådgivning og finansieringsrådgivning ved opsigelse af momsregistrering, breve fra Gældsstyrelsen, tvangsopløsning, konkursbegæring via likvidator eller kurator administration samt rådgivning om stiftelser offshore selskaber og banker

Vi yder en individuel professionel Konkursrådgivning, beslutningsstøtte og SuperVision til virksomheder med likviditetsproblemer eller hvor virksomheden er oversendt til tvangsopløsning som følge af manglende regnskaber, ledelse eller på foranledning af banker med virksomhedspant eller skat. Vi har en dansk aut. revisor i Flensburg og vort eget kontor i Hannover, Tyskland. Dertil kommer 25 kompetente partnere i Advokat & Revisor Samvirket. Vi kan også indlede en gældssanering for private danskere der har en gæld som ikke kan ses betalt.

Du kan også læse mere om vor generelle Revisorer & skatterådgivning samt vore Advokater. Vi yder tilsammen også: Erhvervsrådgivning og Exportrådgivning eller Stifter nye danske selskaber, flytter danske selskaber til udlandet eller vi kan f.eks. oprettelse Offshore Selskaber i EU og resten af verden.

Corona opdateret: Hvad gør jeg nu med de lønansatte og Corona krisen med statsgaranterede banklån

Regeringen har udstedt en mulighed for at erhvervslivet kan ydes lån for ca. 200 milliarder kroner. Disse lån forventes at blive overtegnet. Derfor er det en god ide at søge nu. Der forventes tillige at der kommer en stopper for antallet af personer med supplerende dagpenge. Derfor bør du allerede nu bede Advokat & Revisor Samvirket om:

 1. at lave låneansøgninger til banken under henvisning til statsgarantien, der således kommer først i kø
 2. at udfærdige korrekte opsigelser for medarbejdere du ikke længere ønsker
 3. at lave betingede ansættelseskontrakter og nedsættelser af tid for hver medarbejder du ønsker at beholde, hvor en medarbejder f.eks. normalt har haft 160,33 timer nu kun skal arbejde 80 timer. De 80,33 timer udbetales således som supplerende dagpenge.
 4. At lave korrekte opsigelser for sæsonarbejdere, løsarbejdere og medarbejdere der har ferie med løn
 5. at udfærdige frivillig aftale for medarbejdere, således de kan arbejde i flere afdelinger, flere adresser og i andre funktioner end det normale før Corona Pandemien
 6. for Corona syge eller medarbejdere i karantæne gives refusion fra dag 1. Sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes, så arbejdsgiveren ikke hæfter for løn de første 30 sygedage.

Konkurser og konkursbegæringer, tvangsopløsninger og betalingsstandsninger fra banker med virksomhedspant eller opsigelse af momskonto fra Skat og ukorrekt inkasso fra Gældsstyrelsen sker hver måned for flere tusinde virksomheder.

Vi har mangeårig erfaring med konkurser, tvangsopløsninger betalingsstandsning, flytning af selskaber til udlandet og flytning af hovedsæder m.v. som er en EU ret da selskaber har fri bevægelighed ligesom EU borgere har det.

Det kan også være Skat som ophæver momsregistreringen eller import/export registreringen og sender en foreløbig fastansættelse til inkasso via Gældsstyrelsen. Disse kan så udstede en konkursbegæring mod et af selskaber, alle selskaber eller imod direktøren privat, hvis de mener, at gælden er opstået ved forkerte angivelser. Tillige kan Skat indgive politianmeldelse der kan føre til en sigtelse. I disse tilfælde skal man bruge en forsvarsadvokat.

Konkurs Rådgivning samt Likvidator og Kurator Rådgivning

 • Konkursrådgivning for virksomheder som har en dårlig likviditet og kapital herunder nødplaner og løsninger for virksomheder som vil omlægge sin struktur eller ekspandere med bedre indtjening på flere markeder med globalisering via offshore selskaber og udenlandske bankoprettelser
 • Konkursrådgivning hvis dit selskab er sendt til tvangsopløsning i skifteretten eller Sø- og Handelsretten
 • Konkursrådgivning hvis dit selskab mangler kapital i regnskabet for at det kan fortsætte (Dette kræver en Revisorerklæring)
 • Konkursrådgivning vedrørende virksomhedspant og selvskyldnerkaution til banker og/eller ejere
 • Indgivelse af Konkursbegæring enten fra en kreditor eller dig selv
 • I medarbejdersager der involverer kriminalitet, sygdom, uregelmæssigheder også for medejere kan vi udfærdige korrekte afskedigelser, suspendering, bortvisning eller indgivelse af politianmeldelser m.v.
 • Vi kan sammen med TalentFinder(R) medvirke til virksomhedsforandringer med bl.a. hjemsendelse af personale, genplaceringer, genplaceringsordninger med betaling af pension, studie eller simple afskedigelsesrunger. Vi gør det for mange smertelige arbejde.
 • Håndtering af konkursbegæringer fra f.eks. fagforeninger eller kreditorer
 • Har du en høj egenkapital kan vi udbetale denne skattefrit til dig, såfremt den er opstået af allerede beskattede midler Har du f.eks. et A/S med 500.000 i kapital, kan vi udbetale 400.000 skattefrit. Har du et ApS med 2 millioner i egenkapital (fra beskattede midler) kan vi udbetale 1,9 millioner kroner skattefrit
 • Likviditetsforbedringer ved flytning af moms og skatteindbetalinger
 • Styrkelse af markeder ved oprettelse af udenlandske offshore selskaber der kan drive f.eks. postordre eller dropshipping virksomhed
 • Flytning af danske selskaber, foreninger, fonde og selvejende institutioner til udlandet eller oprettelse af nye offshore selskaber, foreninger, fonde eller selvejende institutioner der både kan være erhvervsdrivende og skattefrie
 • Få attraktive virksomhedskonsulenter på timebasis med mange faciliteter der kan gøre en forskel for dig og din virksomhed
 • Virksomhedsrådgivning til den mindre virksomhed inkl. selvangivelse og personlig skatte rådgivning
 • Rådgivning vedr. revision af selskaber i andre lande
 • Koncernrådgivning for optimal balance indenfor likviditet, regnskabsaflæggelse og Risk Management
 • Iværksætterrådgivning for den nystartede virksomhed
 • Indføring af virksomheder i nye lande f.eks. Tyskland og andre lande i EU, USA/Canada, SydAmerika, Asien, Australien m.v.
 • Undervisning og registrering af IP rettigheder herunder varemærker, designbeskyttelse, brugsmodelbeskyttelse og patenter samt IP Management, Forundersøgelser og juridisk analyse af konkurrenter, produkter, krænkelser og håndtering af bl.a. hemmelig bevissikring, fogedforretninger, skifteretter, internationale- og nationale- domstole herunder The London Court of International Arbitration (LCIA) som kan varetage uenigheder og manglende betaling i f.eks. Kina inkl. stævning af statsejede virksomheder.
 • Skatterådgivning og rådgivning for compliance i forhold til skatteområdet, arv og generationsskifte
 • Virksomhedsrådgivning mht. til ekspansion, globalisering og etablering af distributionskanaler
 • Udvikling af bæredygtige salgs- og virksomhedskoncepter der overholder skattekontrol og skattelovgivning i mindst 88 lande
 • FirmaRådgivning vedr. CSR (Social Ansvarlighed) skattekontrol og skadeskontrol og indenfor koncerner med eller uden offshoreselskaber f.eks. lovlig dansk optagelse af skattefrit udbytte fra de 27 andre EU lande
 • Juridiske & Regnskabsmæssige services samt International Virksomhedsrådgivning og Risikoanalyse baseret på nem håndtering i Roundtable konceptet (Video konference uanset hvor personerne af) af enhver trussel eller krise hvorsomhelst i verden, baseret på Advokat- og Revisor samvirket’s 2.500 partnere internationalt
 • Virksomhedsrådgivning rettet mod ledelsen herunder optimering og implementering af teknologier med cost/benefit og best breed analyse som beslutningsgrundlag
 • Revisionsrådgivning fra statsautoriserede revisorer, registrerede revisorer og skatterådgivere i forhold til erhvervsmæssige og private forhold
 • Rådgivning om brug af Offshoreselskaber og skadeskontrol hvis uheldet skulle være ude + hvad kan man gøre for at beskytte sig på forhånd.
 • IPR Management med optimering og hukommelse af patenter, varemærker, brugsmodel og design beskyttelse samt domæner m.v.
 • Etablering og fornyelse af bestyrelser, advisory board og Round Table Advisory for et eller alle givne 108 lande
 • Test og forberedelse af Compliance f.eks. mod lovgivnings, GDPR, Direktiver, ISO 9001, ISO 14001, FN Verdensmål, Økologisk omstilling, CSR, Skattelovgivninger, øvrige lovgivninger samt mulig potentielle kommende skadesvirkninger f.eks. ved anvendelse af uetiske arbejdskoncepter i forskellige lande
 • Ad Hoc Intern og Ekstern beslutningsstøtte vedr. bestyrelses eller direktionsbeslutninger, gruppe afskedigelser og sammenlægninger af afdelinger og virksomheder m.v.

Med kun 28 minutter til hovedbanegården er Hyllinge eller Malmø attraktiv for både virksomhedsdrift og banker. Du kan oprette bank på ca. 1 time og have dit svenske selskab klart fra dag-til-dag via vore svenske advokater på Carlsgatan 12 i Malmø.


Spørg os så får du råd…


Ring 32177777 lokal 240 og spørg efter et af ovenstående emner.


Scroll to Top