Salgs- og leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser for vore ydelser og abonnementer

1. Generelt

 • Køber, Kontrahent, deltager, virksomhed eller statsinstitution benævnes herefter som KØBER. Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for alle leverancer via følgende virksomheder (områder):
 • Samvirket Metropol er et formidlingscenter hvorunder hver enkelt partners CVR nummer er gældende juridisk. Samvirket kan inkluderer repræsentation af danske og udenlandske advokatselskaber med begrænset returret, men er herefter samlet kaldet for Sælger.

Salg betyder i denne sammenhæng (men ikke begrænset hertil):

 • Juridisk Advokat Rådgivning via vore partnere i henvisningssamvirket i Danmark og i de internationale samvirkende organisationer og foreninger
 • Revisor rådgivning fra Statsautoriseret Revisor og FRR Registreret Revisor samt skatterådgivere
 • Skatterådgivning
 • Erhvervsrådgivning
 • Kontor repræsentationer på advokatkontorer i hele verden samt Perfect Office
 • Rådgivning som konsulenter eller almindeligt ansatte
 • Rekrutteringsydelser, HR Software, udenlandsk arbejdskraft, Insourcing og Outsourcing
 • Rådgivende Ingeniører, IT Rådgivning, HR Software Rådgivning, fra Innovation Support A/S
 • Stiftelser af virksomheder, foreninger, fonde, spaltninger og fusioner
 • Offshore selskaber, fonde og investeringsselskaber m.v.
 • Patent og IP Rådgivning herunder oprettelse af Patenter, Varemærker, Designbeskyttelse, Domæner og andre IP rettigheder
 • Legaliseringer, Myndighedsgodkendelser, Verificeringer, Auditeringer, Compliances, Autorisationer, Certificeringer og gennemgang af skatte- myndigheds- og lovkrav på EU plan som nationalt i hvert enkelt land.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Sælger kan kræve betaling jf. gældende timesatser ved enhver forbrugt eller påbegyndt time jf. vor prisliste. Bemærk at der betales for ethvert møde, telefontid eller tid inkl. transport herunder enhver tilknyttet adresse f.eks. revisor, advokat eller hos kunde eller samarbejdspartnere.

2. Fakturering, tilbud og forbehold for levering

Vore skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til os inden 14 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres indenfor 8 dage. Ethvert tilbud eller fakturering afgives med forbehold for mellemsalg, ændringer i specifikationer, medgået tid, priser, lokationer, legaliseringer eller lovmæssige ændringer.

Hvis timeforbruget overstiger betalingen for det først bestilte produkt ved simpelt timeforbrug eller bestillinger af nye varer, afholdelse af møder m.v. fraregnes det i de først indbetalte beløb. Nogle leverancer kan have leveringstid på op til flere måneder og hvis der i denne periode fremkommer timeforbrug eller nye varekøb der leveres før de først bestilte kan sælger kræve nye betalinger for sine afholdte udgifter og timeforbrug før leverance af det bestilte. Dertil kommer at banker, tinglysninger, tilsyn, myndigheder, styrelser, autorisationer, certificeringer og advokater kan stille krav forud for registrering eller publicering i alle lande eller i en kontrol eller som et led i dokumentation i tilfælde af forskellige virksomhedssammensætninger kan stille krav om yderligere dokumentation, tinglysninger, kontrakter, oversættelser, stempler, apostille, prokura eller legaliseringer af enhver art kan koste penge især over landegrænser. Sådanne omkostninger skal alene betales af sælger i forbindelse med at levere det bestilte. Sælger er alene forpligtet til at skitsere et budget for sådanne omkostninger der betragtes som offentlige omkostninger.

Såfremt Sælger har udlagt disse omkostninger for KØBER er KØBER forpligtet til at betale en eventuel difference FØR, at fuld levering kan finde sted. For enkelt timer til møder og telefontid afregnes den timetakst som er gældende for den pågældende medarbejder. Alle regninger til medlemmer i samvirket kan kræves betalt før en ydelse kan leveres.

Ved aconto indbetalinger gælder det at sådanne indbetalinger FØRST fradrages på forbrugte timer og hvis der er overskud konteres indbetalinger som aconto på ydelser efter den af kunden anviste måde eller efter den af os bedste skøn. Ved tvister om at indbetalinger skulle have været benyttet til andet end det formål, som køber havde i sinde, henviser vi til at arbejdstimer altid har fortrinsret også selvom disse skulle være bestridt eller reklamation over et vist antal timer er modtaget.

Såfremt at en faktura har betaling for ydelser for hver fakturatekst henvises til ovenstående forbehold. Køber accepterer således, at timer som har en anden fakturatekst kan anvendes til inddækning af timer som er ydet i anden sammenhæng.

Hvis en ydelse faktureres og der i mellemtiden ydes arbejdstimer udover det fakturerede, eller myndighedskrav påfører omkostninger og disse overstiger det fakturerede, så skal køber acceptere at arbejdstimer betales først, i enhver henseende, også selvom det kan betyde at gebyrer, selskabskapital, rådgiver, revisor og advokathonorarer, certificerings- og autorisationsbetalinger er faktureret først FØR end en faktura der indeholder timer. Den angivne difference, skal derfor først betales. Der er ikke returret på timer, uanset om det forventede udbytte er opnået eller at såfremt dokumenter er forsinkede, eller at en deadline ikke overholdes.

Prisliste for advokater, revisorer og skatterådgivning m.v.

Partnertillæg, Advokater eller Revisorer eller Skatterådgivere (TAX MANAGER) som er partnere hos Sælger eller i de enkelte CVR numre og i et andet Advokat samvirke har et timetillæg på indtil 500 kr. Alle priser er ex. moms. For EU faktureringer tillægges ikke moms, såfremt at KØBER er momsregistreret i et EU land.

Alle priser er endvidere opgjort eller faktureret uden verificering, apostille eller notaromkostninger. For Danmark er en notar de offentlige myndigheder (ministerium, retskreds, registre, tilsyn, bevillingskontor, politi eller kommune) hvor prisen er 950,- pr. sag samt 100-200 kr. pr. dokumenttype (offentligt gebyr).

For legalisering og kontakt til myndigheder betales et engangsgebyr til Sælger på kr. 2.450,- for bekræftelser af identiteter og dokumenter inkl. 1 times arbejdstid til bogføring, arkivering, scanning, fotos af personer m.v. samt opkald til banker m.v.

Hvis der er tale om administration af og kontakt til eller fakturering af udenlandske rettigheder, selskaber, fonde, foreninger, portefølger eller lignende, tillægges den til enhver tid gældende arbejdskraft sats jf. nedenstående timetakster som ikke er indeksreguleret,

Priser for bl.a. CVR ændringer m.v. indgår herunder. Skriv i søgefelt et ord.


Beskrivelse:Pris:
Stud Cand Jur. under uddannelse750,-
Cand Jur. Færdiguddannet995,-
Advokatfuldmægtig Jurist1.150,-
Advokat grundpris herunder Skatteadvokat1.500,-
Advokat (L) grundpris2.000,-
Advokat (H) grundpris2.500,-
SkatteAdvokat, Skatterådgiver eller Skatterevisor Specialist1.500,-
Statsautoriseret Revisor (FSR)1.500,-
Registreret Revisor (FDR) Kan revidere selskaberfra 995,-
Registreret Skatterevisor (SRF)
Revisor Cand Merc, Civiløkonom HA m.v.595,- – 995,-
Uvildig Vurderingsmand, Vurderingssager, Valuar, Valuarvurderinger1.500,-
Revisorassistent/Bogholder395,-
Priser for bekræftelser af person ID (Foto+dokumentverificering af os)2.950,- inkl. scan af dokumenter
Apostille Haagerkonventionen / Udenrigsministeriet200,-
Handelskammer handlinger f.eks. påtegninger, certifikater, troværdighedserklæringer1.500,-
Legalisering / Notar / Bekræftelse af kopier1.500,-
Notar Bekræftelse hos Politi eller Retskreds ex. transport1.500,-
Retsbog, rekvirering, stempling hos danske retterfra 1.500,-
Retsbekræftelse hos udenlandske myndigheder eller domstolefra 1.500,-
Bygningsattestfra 1.500,-
Indhentelse af kreditoplysninger500,-
Experian RKI Advokat Inkasso pr. sag oprettelse500,-
Konkursbegæring mod skyldner fra5.000,-
Samejeoverenskomst eller ægtepagt2.995,-
Testamente med 1 eller flere arvinger2.995,-
Fremtidsfuldmagt eller fuldmagter i almindelighed1.995,-
Købekontrakt 2 parter fra2.500,-
CVR ændringerfra 450,-
Rekvirering af dokumenter fra Erhvervsstyrelsen450,-
Ændringer i vedtægter450,-
Ændringer i ejerbøger eller oprettelse af nye ejerbøger450,-
Rekvirering fra Erhvervsstyrelser DK og udlandetfra 150,-
Tinglysning af dokumenter fra2.500,-
Salg af fast ejendom uden ejendomsmægler2.995,-
Salg af fast ejendom med ejendomsmægler9.995,-
Skødeskrivning2.950,-
Tinglysning af hushandel6.995,-
Aflysning af pantebrev2.995,-
Tinglysning af fast ejendom ved skilsmisse eks. tinglysningsgebyr kr. 1.7503.995,-
Tinglysning af skifteretsattest ex. tinglysningsafgift kr. 1.7502.995,-
Tinglysning af Pantebreve2.500,-
Alcohol-Bevilgning6.500,-
Schengen VISA Service pr. time1.500,-
STAR/SIRI Ansættelsessager pr. time1.500,-
Lejekontrakt til bolig4.995,-
Erhvervslejekontrakt5.995,-
Ægtepagt med 1 times vejledning5.995,-
Forhåndssamtykke til uskiftet bo995,-
Fremtidsfuldmagt2.495,-
Fremtidsfuldmagt for begge forældre eller andre3.995,-
Særejeaftale / Samejeoverenskomst4.995,-
Testamente med 1 time møde3.995,-
Køb af Hus, Villa, Lejlighed eller andelsbolig med 1 times rådgivning6.995,-
Familiehandel4.995,-
Arveafkald1.995,-
Tilflytning til Danmark eller hjemkomst inkl. beskatningsgrundlag og tilmeldinger5.000,-
Fraflytning fra Danmark med brev til Skat med opgørelse, havelågebeskatning og opgørelser5.000,-
Køb af Byggegrunde erhverv eller privat5.995,-
Salg af bolig9.995,-
Byggeprojekt rådgivning pr. time1.500,-
Kuratorrådgivning eller Likvidatorrådgivning ved f.eks. konkurser eller likvidation.1.500,-
International ID erklæring inkl. foto for banker og notarer m.v.3.995,-
Andenhåndsvurdering af retssager, sigtelser, kendelser samt afvisninger1.500,-
APS Stiftelse inkl. Vedtægter og generalforsamling995,-
A/S stiftelse inkl. Vedtægter og generalforsamling1.295,-
Stiftelse af forening, Fond eller Selvejende Institution inkl. Vedtægter og generalforsamling4.995,-
Udenlandske Offshore Selskaber fra1.995,-
Direktør kontrakt1.500,-
Udfærdigelse af vedtægter til forening eller selskaber2.500,-
Aktionær overenskomst (ved flere ejere)2.500,-
Vudering af virksomhed er større gårde og landbrugsejendomme4.995,-
Vurdering af Villa, Hus, Mindre Gård, Ejerbolig, Andelsbolig for f.eks. belåning i ejendomme2.995,-
PhD i Bygningskontruktion inspektion og rapport, måling råd/svamp/radon9.995,-
Måling med termokamera af ydervægge for isolerings-evne4.995,-
Rapport vedr. ejendomskøb og Køberrådgivning4.995,-
Ansættelseskontrakt Funktionær1.500,-
Rådgivning om indkøb af ejendomme f.eks. på tvangsauktion pr. time1.500,-

3. Bindende betalinger, tilmeldinger og fraskrivelse af returret eller refundering af beløb

Tilmelding til og køb af vore ydelser er bindende uanset hvor lang leveringsperiode der er tale om, også selvom om der er sket dellevering af et produkt eller om en person standser i virksomheden, så er vi berettiget til betaling. Når en faktura er betalt helt eller delvist har KØBER accepteret at få leveret hele ydelsen og denne fraskriver sig enhver returret for indbetalinger der udgør enten produkter eller timer der er foregået ved rådgivning eller fremmøde på vore kontorer, eller hvis vi møder for en kunde f.eks. hos kunde, revisor eller advokat.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for leveringer der omfatter betaling til 3. part f.eks. ved legaliseringer, apostille, registrering af virksomheder, fonde, foreninger, Offshore selskaber, Patenter, Design Patenter, Varemærker, brugsmodelbeskyttelser, domæne overdragelser og oprettelser. Hvis en returret ikke er gældende f.eks. hos advokater, styrelser og stiftere kan denne ej heller påberåbes over Sælger.

Såfremt en kunde ikke længere ønsker en vare eller IP rettighed leveret, sker der fradrag fra medgået tid herfor samt fradrag for forbrugt tid pr. telefon og mødetider oprundet til nærmeste hele time. For myndigheder, advokater, revisorer og rådgivere kan vi ikke refundere betalinger, da det ikke er en vare, men en arbejdstid eller f.eks. registrering. Købeloven for private finder således ikke anvendelse. For enhver timeberegning gælder det, at vi oprunder minutforbrug til nærmeste 5. minut interval.

Hvor en del af betalingen helt eller delvist forlader Danmark, fraskrives prisgaranti hvis den tilsvarende brydes i udlandet, enhver returret og advokater og notarer i andre lande kan helt eller delvist forsinke en levering og/eller kræve merbetaling til f.eks. anden notar og/eller advokat for legalisering evt. herunder apostillekrav. Er leverancer f.eks. selskaber, fonde, kontrakter, kontakt til kuratorer m.v. og foretages der betalinger til disse i andre lande, kan man ikke få penge tilbage fra de beløb som sendes. Enhver faktura skal i sin helhed anses for et estimat for indbetalinger. Ved senere opgørelser indgår denne indbetaling i en opgørelse eller kontoudtog hvor enhver betaling først konteres på vores arbejdstimer og først herefter på andet faktura indhold. Er der senere kommet arbejdstid på opgaven betales denne først. Prisgarantier i Danmark løber i max. 5 år og kan ikke fornyes.

4. Reklamationsret og fortrydelse

Ud over de 8 dages reklamationsret, regnet fra leveringsdato eller fakturadato, kan Køber ikke gøre indsigelser, reklamation eller ophævelses-beføjelser gældende herunder i enhver form for fortrydelse, ophævelse eller aflysning, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt. Visse køb er helt uden retur-ret, dette gælder især ændringer, registreringer, stiftelser, allerede udført arbejde m.v.

Ved manglende levering af forudsætninger eller dokumentation fra køber, kan køber ikke kræve hel eller delvis betaling tilbage fra SÆLGER uanset om et produkt er leveret fuldt ud eller ej. I det omfang at SÆLGER tilbyder en delvis reduktion i et beløb, afsluttes sagen og al levering standser indtil at denne sum er accepteret og mellemværende er indfriet.

Såfremt at Køber ikke har opfyldt sine dokumentationskrav der skal til for at levere den samlede ydelse vil enhver omkostning i forbindelse med telefontid, møder og fremsendte rådgivninger blive faktureret, herunder fremsendelse af kontrakter, IP rettigheder, stiftelser, apostillekrav, certificeringer og autorisationer, ID, visum, dokumentationskrav, myndighedskrav og generelle tilsynsmyndigheders påkrav. I så henseende vil den samlede leveringstid blive pålagt opgaven fra det tidspunkt det er naturlig krævet i form af ordrebekræftelser, faktura eller lign. I dette omfang at ovenstående sker, kan det fordoble leveringstiden, fordi at leveringsprocesser skal genoptages og det kan lede til forhøjede omkostninger. Tillige kan SÆLGER tilbagekalde eller opløse f.eks. selskaber eller ugyldiggøre kontrakter og aftaler i forbindelse hermed i det omfang, at betaling ikke finder sted.

Opsigelse for tilmeldte ydelser kan opsiges til den første i en måned. Repræsentanter kan ikke opsiges, uden at der samtidigt træffes aftale om at flytte til andre repræsentanter i Samvirket, i Danmark og udlandet gælder det enhver person der direkte eller indirekte repræsenterer private eller virksomhed i Danmark, eller udlandet. IP rettigheder kan ej heller opsiges på nogen måde, med refusion til følge. IP rettigheder kan vi anmode om at bliver slettet før udløb, men overalt i verden tilbagebetaler udbyder eller den statslige styrelse ikke gebyrer der som regel gælder i 10-25 år.

5. Overdragelse af deltagerbeviser ved kurser, seminarer, foredrag, auditering og implementeringsfaser

Såfremt man bliver forhindret i at deltage i et arrangement kan pladsen overdrages til en kollega fra samme virksomhed. Overdragelsen sker gratis og kan finde sted én gang. Aflysninger kan have betydning for gennemførsel af projekter til aftalt tid. For opsagte aftaler tilbagebetales deltager gebyr inden 3 dage efter opsigelse.

6. Klageret, Fortrydelsesret og aflysninger af aftaler eller køb

Såfremt den konsulent, der står for et bestemt arrangement, ikke kan gennemføre grundet sygdom, kan SÆLGER aflyse dette arrangement. Såfremt det er praktisk muligt vil SÆLGER tilbyde at en anden konsulent gennemfører det aftalte arrangement. Såfremt det ikke er praktisk muligt at gennemføre arrangementet med en anden konsulent på det aftalte tidspunkt tilbyder Sælger at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt aftalt med Køber. Såfremt et arrangement aflyses pga. af konsulentens sygdom eller force majeure, kan køber ikke gøre krav gældende mod KØBER, hverken i form af erstatningskrav eller positiv opfyldelsesinteresse.

Sælger yder generelt en fortrydelsesret på 8 dage, dog undtagen de på denne side nævnte forhold. Efter denne dato ophører en al refusions- eller returret. Såfremt der på vegne af Sælger foretages betalinger til andre advokatselskaber og leverandører i Danmark eller udlandet er vi afhængige af afregning fra disse, såfremt der måtte forefindes et tilgodehavende jf. disse, idet det forventede antal timer var mindre end estimeret, så afregnes hele saldoen til købers favør udover de 8 dage. Omvendt hvis der er ligger regninger for yderligere ydelser for KØBER, er Sælger berettiget til fuld betaling herfor.

For enhver ydelse gøres gældende at man betaler for forbrugt tid der gives efter estimat af Sælger. Såfremt at Sælger efterfølgende estimerer at der skal forbruges mere tid, dokumentation, legalisering eller at det indbetalte ikke står i relation til det som er en forudsætning for levering og certificering, kan KØBER ikke kræve refusion af nogen art uanset om det ønskede resultat, ikke er fremkommet. Sælger har ikke ansvar for om et ønsket resultat via en retssag kan opnås.

Såfremt kunden ikke besvarer opkald senest 3 uger efter at de er sendt frafaldes retten til leverancer. Dette drejer sig om sager vedr. godkendelser af enhver art fra offentlige myndigheder og hvor disse udstiller en frist f.eks. materialer ved indleveringer af regnskaber, bygge planer, momskrav, skattekrav m.v. Myndigheder kan herefter nægte registrering eller godkendelse.

7. Eksterne organisationer, styrelser, notarer, repræsentation, konsulenter og leverandører og offshoreselskaber, fonde, andelsselskaber og foreninger

Sælger forbeholder sig ret til at benytte sig af eksterne konsulenter, som er oplært og trænet i Sælger’s koncepter. I givet fald hæfter Sælger ikke for sådanne eksterne konsulenter som for egne forhold. Sælger vil dog søge at få en tilsvarende løsning til kunden indenfor 14 dage fra den dato, hvor en evt. mangel er konstateret eller en klage er indgivet hos os. Køber har alene ret til refusion i samme omfang at en sådan refusion ydes af eksterne leverandører eller konsulenter m.v. og der skal være enighed og bekræftelser fra Køber om de nye omkostninger og leverandører.

Enhver pris der opgives eller faktureres er altid eksklusiv tinglysnings- eller notaromkostninger, som køber skal betale. Notar beregner sit salær og sine krav på den enkelte sammensætning af personer, handler, tegningsret eller oprettelse. En notar kan endvidere afvise dokumenter eller kræve flere dokumentakter fremlagt. Såfremt et køb inkluderer en statslig institution skal dokumentation fremlægges i en verificeret form f.eks. publicus notarius med Apostille fra Udenrigsministeriet og med verificering fra tilsynsmyndigheder, industrielle foreninger og/eller brancheorganisationer. I forhold til køb af udenlandske selskaber, fonde, andelsselskaber foreninger kan sælger vælge, at overføre ejendomsretten til et selskab eller forening til andre eller sig selv såfremt, at den årlige driftssum ikke betales. Det kan betyde at sælger kan udskifte direktion og bestyrelse i enhver forretningsenhed der er købt uden for Danmark indtil det fulde beløb med et tillæg for almindelig timetillæg for behandling af sager, indtil, jf. vilkår på oprindelig kontrakt og faktura herfor. Manglende betalinger af gebyrer og skatter for offshore selskaber, kan endvidere være årsag til tvangsopløsning eller at selskaber midlertidigt for en status som ikke aktiv, indtil vore fakturaer, der indeholder f.eks. skatter, afgifter, gebyrer og timeløn er betalt. I så henseende kan misligholds-beføjelser ikke gøres gældende imod sælger. For opkrævninger der sker i fremmede lande kan vi ikke gøres ansvarlige, der er f.eks. for offentlige myndigheder, advokat og revisor, styrelser, stater og kommuner samt notarer eller apostilleudstedere. Ofte kan man dog ved flytninger af administratorer, advokater og revisorer ved en prisstigning, finde andre udbydere, hvorved man kan komme ned i pris.

8. Særligt ved rekruttering og udleje af jurister, advokater og Offshore- og skatterådgivere m.v.

Såfremt et rekrutteringsforløb på foranledning af Køber ønskes tilendebragt før forløbet er afsluttet med fundet af de(n) bedst egnede kandidater, er Køber forpligtet til at betale pro rata i forhold til hvor i rekrutteringsforløbet der stoppes. Der betales som minimum altid for persontest, certificeringer, audit, medgået forbrug i timer og legalisering, autorisation, certificering og annonceringsomkostninger.

Såfremt Køber har fået præsenteret et antal egnede kandidater, men vælger at afslutte rekrutteringen uden ansættelse af en af de pågældende kandidater, betales der alene for medgået tidsforbrug.

Såfremt Køber indenfor en periode af 12 måneder efter rekrutteringsforløbet er afbrudt, alligevel ansætter en af de af de anbefalede kandidater, er Køber pligtig til at betale for hele rekrutteringsforløbet.

9. Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk. Ved et tillæg på 15 kr. pr faktura kan disse sendes som almindeligt brev. Produkternes priser er oftest angivet på vore prislister og køber accepterer disse som vejledende. Såfremt et tilknyttet timeforbrug overskrides accepterer køber at betale for arbejdstimer først.

Fremsendte mundtlige eller skriftlige tilbud eller fakturaer er således kun vejledende, idet der kan tilkomme yderligere krav om betaling, såfremt et timeforbrug overskrider det først fakturerede eller tilbudte.

10. Betalingsbetingelser

Betaling sker enten ved forudbetaling eller efter skriftlig kreditaftale. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sendes sagen til inkasso, hvorefter der går nogle dage med Advokatinkasso, hvorefter saldoen alene kan indbetales til advokaten med dertil tilhørende salær, renter, gebyrer og evt. registrering i offentlige betalings-registre.

SÆLGER forbeholder sig ret til at aconto afregne forholdsmæssigt i forhold til den medgået tid, køb af del-leverancer, leverings af certificeringer/autorisationer eller ved almindelige produkter og stiftelser. Såfremt der medgår ekstra tid ved møder, telefon, eller der opstår ekstra medgået tid hos 3. part, er SÆLGER berettiget til at fakturere denne tid.

KØBER er forpligtet til at foretage enhver betaling til SÆLGER, som om at produktet er leveret til tiden, selvom levering eller arrangement bliver udskudt på foranledning af Købers forhold.

KØBER er uberettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af SÆLGER.

11. Copyright

Rettigheder til alt skriftligt materiale herunder ophavsret, logoer og design m.v. tilhører SÆLGER. Alt materiale udarbejdet af SÆLGER, er beskyttet i henhold til Copyright, ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, mekanisk, fotografisk eller på anden måde gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf, er ikke tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med SÆLGER og der må ikke benyttes designs m.v. før der er betaling er sket, hvilket betyder, at overdragelser af brugsretten er sket.

12. Ansvarsbegrænsning og Forsikring

Sælger underretter uden ugrundet ophold Køberen, såfremt der indtræffer force majeure. SÆLGER leverer produkter ud fra Købers behov og stiller ikke garantier for de købte produkter, medmindre en sådan medfølger fra underleverandøren. Køber kan ikke drage SÆLGER og dennes samarbejdspartnere til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af køb af vore produkter eller deltagelse i rekrutteringsforløb og/eller arrangementer.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler som skyldes enten kunde selv, Sælger eller 3. parts-leverandører. Hvis SÆLGER ikke har modtaget fuld indbetaling har SÆLGER ret til at tilbageholde leverancen indtil en fuld indbetaling sker.

Det påhviler til enhver tid Køber, at påse, at det som Køber gør som følge af køb af sælger ydelser, ikke er i strid med nationale lovgivninger. Ligeledes påhviler det køber selv at vurdere hvorvidt Sælger’s forslag vil fungere i virksomheden, hvorfor Sælger derfor ikke er ansvarlig for eller kan garantere for konkrete resultater. SÆLGER ofte som rådgiver og rådgivning henhører ikke under returret som et produkt under lovgivninger, og der kan således ikke ydes refusioner eller returret på timebetalinger.

I det omfang ydelser afholdes uden for Købers adresse, er Køber ansvarlig for deltagernes ansvarspådragende adfærd og skal friholde Sælger og ethvert erstatningskrav fra tredjemand.

Køber skal til enhver tid betale enhver udgift, der er medgået til rådgivning og timeforbrug og vor ansvarsbegrænsning reduceres til det effektive restbeløb, som en kunde måtte anses at have til gode. Hvis en leverance af et offshore selskab koster 50.000,- og der leveres timer for 40.000,- er den effektive ansvarsbegrænsning dermed reduceret til 10.000,-

Den effektive tegningssum for advokatforsikring, fremgår af de tillæg og aftaleark, som ledsager faktura og på vore hjemmesider. For bestillinger og leverancer udført på dansk territorium er forsikringssummen minimum 10 millioner kroner.

13. Ændringer

Sælger udvikler løbende sine produkter, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden, i specifikationer og det trykte materiale. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold, samt ret til at aflyse et produkt. Hvis Sælger aflyser et produkt, tilbagebetales afholdte timeomkostninger ikke og Sælger kan tilføje evt. ydede rabatter og nedsættelser og fradrage disse allerede afholdte udgifter, herunder timebetaling, 3. parts leveringer og betaling til 3. mand.

Sker der leverancer uden for dansk territorium, kan der ligeledes stilles andre procedurer og dokumentationskrav eller metoder end der anvendes i Danmark, hvilket kan forhøje prisen for den samlede levering. Uden for Danmark kan der flere handler være flere forskellige notarer som kan have forskellige krav og metoder f.eks. og samme advokat eller notar har ret til at stille fornyede krav vedr. certificeringer, autorisationer, normeringer, koncessions kriterier, legaliseringer eller andre juridiske krav, herunder at f.eks. stifter skal møde personligt eller at der skal stilles højere sikkerhed for køb af ejendomme m.v. Ændringer og krav i love, regler, procedurer, kontrol, legalisering, kan vi ikke stille garanti om, hvorfor der tages alle forbehold herfor ligesom hvis bekræftelser, garantier, tilsagn eller deltagelse tilbagekaldes af hvilken årsag det måtte være.

14. Betingelser og afskrivning af refusion ved anvendelse af 3. parts leverandører

Sælger er pligtig til at anvende en anerkendt advokat, revisor, agent eller partsrepræsentant i de lande hvor vi yder en service. Advokat samvirket som omfatter skatterådgivere og advokater i de ønskede lande er dog ikke ansvarlige for os ligesom vi ikke er for dem. Køber forudbetaler ofte ydelser såsom timer og tidsbestemte ydelser for et år af gangen og KØBER har ingen returret herfor, så snart det estimerede acontobeløb er betalt eller der er sket en indbetaling jf. faktura. Køber fraskriver sig derfor ved sin indbetaling til sælger enhver ret til refundering hel eller delvis refusion ved bestillinger af services såsom bank oprettelse, offshore selskab, juridisk behandling, oprettelser, legalisering, oprettelsesgebyrer, medgået tid i sagen og danske som udenlandske IP rettigheds oprettelser og forundersøgelser. Såfremt der indbetales aconto skal hele beløbet inkl. ekstra medgået arbejdstid være indbetalt FØR en leverance kan finde sted.

Ved enhver oprettelse af bankkonti eller forsøg herpå, kræves komplet word fil indeholdende en Forretningsplan med tilhørende etableringsbudget, likviditetsbudget samt driftsbudget og en fortegnelse over deltagere, disses økonomi, tegningsregler, stiftelsespapirer og CVR numre fra andre selskaber som køber ejer eller kan disponere over jf. tegningsregler.

Når et typisk bank håndteringsgebyr er indbetalt kan dette ikke kræves tilbagebetalt uanset om banken har givet tilsagn til oprettelse eller ej. Den del af gebyret som vedrører vor provision kan ej heller tilbagebetales, idet vi har brugt timerne på kontakt til bank m.v.

Juridiske enheder som selskaber, fonde og foreninger har ikke tegningsret hvis de ikke er færdig stiftede eller er optaget i et erhvervsregister med en senere startdato, en fremtidig retsvirkning.

Samme fraskrivelse af fortrydelsesret er gældende ved udenlandske handler som f.eks. guld, bitcoins, værdipapirer, bonds, aktier, valutahandel, biler og ejendomme, hvor underskrift og accept på handlen automatisk frasiger sig returret for indbetaling, udbetaling, depositum og/eller hele købesummen, medmindre andet er skriftligt angivet i kontrakter og handelsbeviser m.v.

Såfremt en KØBER ikke betaler vore regninger kan vi nulstille, tilbageføre handler, selskaber og noteringer til at være ikke aktive eller annulleret uden retsvirkning for SÆLGER. Det samme gælder tinglysninger, kontrakter samt ydede faciliteter og garantier fra f.eks. banker og finansielle virksomheder.

15. Tvister, lovvalg og værneting

Hvis en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, skal tvisten afgøres ved de civile domstole, idet værnetinget er Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret. Parterne har dog aftalt, at parterne skal acceptere og deltage i retsmægling ved retten eller ved mediator som er en uddannet advokat i Danmark der har haft mediation som arbejdsområde i mindst 5 år. Der skal betales afgifter til nedenstående for at klage. Priserne fremgår på nedenstående hjemmesider.

16. Klagemuligheder

Generelt kan man altid klage over en adfærd eller størrelsen på en faktura fra Advokater og Revisorer. Det er klagers job at indsende klagen til de herunder nævnte muligheder. Alle klager til nævn offentliggøres med alle parters navne i en søgbar database hvor du evt. kan finde tilsvarende sager således, at du kan sammenligne med din egen klage.

Klager over en medarbejder eller tilknyttet samarbejdspartner kan også indsendes til vor e-mail adresse: info @ metropolinternational . com. Der skal påregnes 5 hverdage i sagsbehandlingstid, såfremt at klagen er modtaget inden klokken 12 på en hverdag.

 1. Klager over en Advokat sendes til Advokatnævnet under Advokatsamfundet her. Fristen er 1 år og du skal have en retlige interesse i at klage og du skal bevise, at advokaten har handlet i strid med god advokatskik eller at advokatens salær er urimeligt. Nævnet kan afvise sager, som f.eks. forudsætter vidneførsel for, at klager kan løfte bevisbyrden eller sager der vedrører erstatningskrav. Det skyldes, at nævnsbehandling ikke er egnet til f.eks. at vurdere et vidnes troværdighed eller har kompetence til at ikende erstatning. Sådan bevisførelse kan kun ske for en domstol. Sagsbehandlingen tager gennemsnitligt under 6 måneder.
 2. Klager over en Statsautoriseret Revisor eller Registreret Revisor sendes til Revisornævnet under Nævnenes Hus i Viborg her. Der tilstræbes maksimalt 6 måneders behandlingstid. Man klager online og oftest afgøres sagerne uden fremmøde. Man behøver derfor oftest ikke, at rejse til Viborg for at vidne.
 3. Klager over Skifterettens afgørelser kan ske her. Fristen er 14 dage. Hvis du er utilfreds med skifterettens afgørelse, kan du klage til landsretten. Det kaldes kære. Du kan klage under selve skifteretsmødet. Skifteretten skriver så din klage ned og sender den til landsretten. Du kan også klage skriftligt inden 2 uger efter, at du har fået besked om, at skifteretten har truffet afgørelse i sagen. Fristen regnes som hovedregel fra afgørelsestidspunktet.
 4. Klager over Fogedrettens afgørelser kan ske her. Fristen er 4 uger. Du kan klage under selve fogedretsmødet ved at sige det til fogeden. Fogedretten fører da din klage ind i retsbogen og sender sagen til Østre Landsret eller Vestre Landsret. Hvis du på forhånd har fået besked om, hvornår afgørelsen træffes, eller hvis du er til stede i det møde, hvor afgørelsen bliver truffet, regnes fristen fra afgørelsestidspunktet.

17. Hvidvaskloven og vedr. banker og handelskamre

Vi henviser bl.a. til vor information om Hvidvaskloven. For at overholde Hvidvaskloven kan vi eller myndigheder, finansielle virksomheder, advokater, revisorer og andre aktører under de love som er gældende i ethvert land kræve ekstra legalisering, certificering og dokumentation herunder retslige og politimæssige verificeringer, translatører, apostillekrav og/eller de lokale handelskamre eller handelsforeningers autorisationer og verificeringer som f.eks. Det Danske Handelskammer (Dansk Erhverv). Tillige kan disse, på ethvert tidspunkt, afvise en given handel, transaktion eller transport. KØBER accepterer at denne er forpligtet til at betale disse ekstraomkostninger der kræves og KØBER anerkender tillige, at SÆLGER ikke er ansvarlig for disse handlinger, beslutninger og forsinkelser.

18. GDPR og Cookie direktiver, lovgivning og beskatning i hvert enkelt land

Jf. vore certificeringer erklærer vi at overholde GDPR og Cookie lovgivninger som er gældende for området Danmark. Disse kan ses her. Bemærk at ikke alle lande kan eller vil oveholde f.eks. GDPR eller andre lovgivninger herunder kan der være delte meninger om, hvor beskatning finder sted, jf. lignings- og forvaltningslove samt gældende DBO aftaler som den danske stat har indgået. Disse delte meninger går begge veje og afgørelse kan gå imod Danske love og afstedkomme dobbelt og trippelbeskatning. Skattestyrelsen anvender tillige henvisning til Skatteforvaltningsloven §27, 1,5 der kan give krav på op til 10 års beskatning af meget høje beløb, også selvom et regnskab udviser et underskud. Vi er ikke ansvarlige for skatteforvaltningsafgørelser i alle lande.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket


Scroll to Top