FIRMA overtrÆDER lov om juridisk rådgivning

Virksomheden Fair Erstatning ApS skal betale en bøde på 50.000 kroner for at have modtaget erstatninger på sine kunders vegne. Byretten i Lyngby har dømt virksomheden, som blev politianmeldt i sagen af Forbrugerombudsmanden.

Fair Erstatning ApS tilbyder forbrugerne juridisk rådgivning om trafik-, arbejds- og personskader. Igennem en periode på i hvert fald to et halvt år modtog Fair Erstatning sine kunders erstatninger fra forsikringsselskaber. Derefter sendte virksomheden pengene videre til kunderne efter at have trukket sine egne honorarer fra.

Erstatningsbeløb er betroede midler, og det er ikke lovligt for juridiske rådgivere at tage imod dem. Retten vurderede, at der var tale om en lovovertrædelse af grov karakter, da overtrædelsen blandt andet indebar en betydelig risiko for, at forbrugerne kunne miste deres penge.

Fair Erstatning havde desuden udarbejdet dokumenter, hvor kunderne skulle skrive under på en fuldmagt, der sikrede, at Fair Erstatning modtog kundernes penge direkte fra forsikringsselskaberne. Andre forbrugere havde underskrevet en honoraraftale, hvor det blandt andet stod, at:

”[kundens navn] accepterer, at FE må modtage betroede midler på dennes vegne, i modsætning til lov om juridisk rådgivning § 2, stk. 6.”

Retten i Lyngby skriver blandt andet:

”Retten finder, at den overtrædelse af lov om juridisk rådgivning, som tiltalte har begået, er af grov karakter, og at det er en skærpende omstændighed, at tiltaltes jurister har formuleret § 8 i den seneste standardhonoraraftale som sket, idet formuleringen viser, at tiltalte er bekendt med reglerne, men vælger at give kunderne det indtryk, at reglerne kan fraviges.”

Tiltaltes overtrædelse af lov om juridisk rådgivning har indebåret en betydelig risiko for kundernes betroede midler, eftersom tiltalte ikke er underlagt regler om beskyttelse af betroede midler.

Uanset, at det efter de foreliggende oplysninger må lægges til grund, at tiltalte har udbetalt de betroede midler til deres kunder i overensstemmelse med parternes aftaler og ikke selv har brugt eller tilegnet sig midlerne, er det ikke en formildende omstændighed.”

Personer og virksomheder, der er godkendt til at modtage betroede midler, er underlagt vidtgående kontrol, og de er forpligtede til at opretholde kontrolforanstaltninger, som medfører udgifter. Derfor har den dømte virksomhed sandsynligvis sparet en del penge ved at omgå loven, hvilket dommeren også bemærkede.

”Fair Erstatning ApS er underlagt lov om juridisk rådgivning og må derfor ikke tage imod betroede midler, hvilket en erstatning fra et forsikringsselskab er. Det er en skærpende omstændighed, at virksomheden bl.a. fik sine kunder til at underskrive ulovlige aftaler om, at pengene skulle udbetales til virksomheden i stedet for til kunden.”

”Vi er tilfredse med dommen, som er den første af sin art i Danmark.”

siger fungerende forbrugerombudsmand Andreas Weidemann

Lovgrundlag:

Lov om juridisk rådgivning:

”§ 1. Denne lov finder anvendelse på enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med rådgivning af overvejende juridisk karakter, når modtageren af rådgivningen (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Rådgiveren har bevisbyrden for, at rådgivningen ikke er omfattet af loven.

Stk. 2. Loven omfatter ikke juridisk rådgivning, der ydes af advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed.

Stk. 3. Loven omfatter ikke juridisk rådgivning ydet af finansielle virksomheder, i det omfang økonomi- og erhvervsministeren har udstedt regler om god skik på det pågældende område.

§ 2. […]

Stk. 6. Rådgiveren må ikke modtage betroede midler fra kunden eller på kundens vegne.”

Kilde: Forbrugerombudsmanden
Fotokredit: Forbrugerombudsmanden

Scroll to Top