Husk IVS opgradering til APS skal ske senest 15/10/2021. Du kan forsætte som APS også selvom du har underskud eller negative frie reserver

IVS til ApS omregistrering skal ske senest 15/10/2021

Husk at omregistrere dit nuværende iværksætterselskab til et anpartsselskab inden den 15. oktober 2021. Ellers kan det koste dyrt med tvangsopløsning og udmelding af kurator. Du behøver ikke vente for der spås travlhed hos alle landets revisorer.

Den gode nyhed er at hvis du har negative frie reserver skal du ikke også indbetale disse. Omregistrering af IVS selskabet til APS skal blot have mindst 40.000 i kapital som for et nyt APS.

En anden god nyhed er at IVS Selskabet endda kan have negativ egenkapital, blot du så indbetaler 40.000,- i selskabskapital.

HUSK: Omregistreringen skal anmeldes inden for 2 uger efter generalforsamlingens beslutning.
En beslutning om omregistrering, der træffes den 15. oktober 2021 skal Erhvervsstyrelsen modtage senest den 29. oktober 2021. 

Kapitalmuligheder for IVS til APS:

  • Overførsel fra kapitalejernes private bankkonto til IVS selskabet (KONTANT INDSKUD)
  • Overførsel af selskabets reserve for IVS’er til selskabskapital ved en på generalforsamlingen besluttet fondsforhøjelse
  • Ved en kontraktlig Gældskonvertering så selskabets gæld til kapitalejerne konverteres til selskabskapital
  • Overførsel af selskabets frie reserver til selskabskapital ved en fondsforhøjelse.
  • Hvis du forventer at have et større overskud (På f.eks. 40.000) i nugældende regnskabsår, kan dette overskud bruges til at stille den nødvendige selskabskapital.

Hvis din virksomhed allerede har tjent penge til den særlige reserve for IVS’er, er det nemt at opdatere kapitalen.

De resterende IVS’er, som ikke når at omregistrere inden fristen, vil blive overdraget til tvangsopløsning ved skifteretten.

Du kan naturligvis nå at opløse selskabet inden, men husk at både bankkonto lukker og at der skal laves regnskab/likvidationsopgørelse og der skal indsendes en begæring om opløsning af selskabet inden den 15/10/2021.

Det er i Lov nr. 2199 af 29/12/2020 der omhandler ændring af selskabsloven og lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med covid-19 der har flyttet datoen frem til den 15. oktober jf.: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2199

Generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling skal beslutte en kapitalforhøjelse til minimum 40.000 kr.

Det er på selskabets generalforsamling, du skal beslutte om IVS’et skal omregistrere til et ApS. på Selve Generalforsamlingen skal dermed have en forhøjelse af selskabskapitalen til minimum 40.000 kr.

Det er på Generalforsamlingen man kan besluttes at ændre selskabets navn til “APS”. Men man skal huske at selskabets vedtægter opdateres i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen, så de opfylder kravene til et ApS.

Når generalforsamlingen har truffet beslutning om at fortsætte driften, skal kapitalejerne indbetale restkapitalen på selskabets konto, hvis du vil opdatere selskabets kapital med kontanter. Disse skal komme fra kapitalhaverns private konto. Herefter er kravet at anmelde registreringen hos Erhvervsstyrelsen.

Hvis du ikke vil tilføre kapital og lukke virksomheden (at opløse selskabet)

Hvis du i stedet ønsker at opløse selskabet, bør du straks tage fat på en af vore rådgivere, således at det kan undgå tvangsopløsning og kurator udmedling. Denne vil herefter udfærdige de dokumenter og erklæringer der skal til. Tillige evt. regnskaber. Dokumenter som minimum kræves hos Erhvervsstyrelsen er:

  • Generalforsamlingsreferat med beslutning om tilførsel af kapital fra kapitalejerne. Kapitalforhøjelsesmetode skal anføres.
  • Opdaterede vedtægter for selskabet (ændring af navn til APS)
  • Dokumentation for kapitalens tilstedeværelse i form af bankkontoudtog
  • Det er en betingelse for omregistreringen, at der er indsendes dokumentation for den indbetalte selskabskapital.

Det er er gebyrfrit at omregistrere et IVS til APS.

Selskabskapitalen kan forhøjes på flere måder og der er også virksomhedens bundne reserve

De fleste af de nuværende IVS’er har en selskabskapital på 1 kr. Dengang IVS’et blev stiftet var kapitalkravet blot 1 kr. Hvis selskabskapitalen er på 1 kr., skal du derfor forhøje selskabskapitalen med 39.999 kr. for at omregistrere fra IVS til ApS. Hvis du allerede har en selskabskapital på 40.000,- skal du alene lave omdannelse og ikke kapitalforhøjelse. Hvis du f.eks. har en kapital på 25.000 skal du restinbetale 15.000 kr. og vedlægge regnskab der viser dette.

IVS’ere skulle årligt henlægge mindst 25 % af årets overskud til en bunden reserve. Formålet med denne reserve var oprindeligt at forhøje selskabets kapitalgrundlag, således at denne sammen med evt. nuværende selskabskapital tilsammen skal udgøre mindst 40.000 kr. på omdannelsestidspunktet.

Hvis dit IVS er under tvangsopløsning eller likvidation hos henholdsvis kurator eller likvidator?

Hvis et iværksætterselskab, som er oversendt til tvangsopløsning, efterfølgende ønsker at selskabet genoptages, er det en betingelse for genoptagelsen, at generalforsamlingen senest samtidig med beslutningen om genoptagelse beslutter, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab.

Ved genoptagelse af et iværksætter selskab, der er oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten, gælder de almindelige regler for genoptagelse i selskabslovens § 231 og 232. Det betyder bl.a., at en revisor skal erklære sig om, at kapitalen er til stede, dvs. at der på tidspunktet for genoptagelse skal være en samlet positiv egenkapital, der mindst skal svarer til 40.000 kr.  Muligheden for indbetaling af restkapitalen, dvs. differencen mellem iværksætterselskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for anpartsselskaber, finder derfor ikke anvendelse for iværksætterselskaber, der genoptages efter oversendelse til tvangsopløsning. 

Omregistrering fra IVS til ApS?

Kontakt os i god tid på telefon 32177777 lokal 240 hvis du ønsker mere information, møde eller bestilling på omregistrering á kr. 2.995,-

Scroll to Top