Tax Singapore for virksomheder

Singapore har et territorialt og i begrænset omfang overførselsgrundlag for beskatning. Den nugældende skattemæssige compliance består helt tilbage fra 1947 hvor Indkomstskatteloven af 1947 (ITA) defineres som indkomst, der stammer fra Singapore eller modtages i Singapore uden for Singapore, underlagt indkomstskat i Singapore, medmindre den specifikt er fritaget af ITA.

Singapore-hjemmehørende virksomheder kan nemlig nyde skattefritagelser for visse typer udenlandsk indkomst modtaget i Singapore.

Vi taler om skattefritagelser på

 • udbytte
 • filialoverskud og
 • serviceindkomst.

Dette kræver at de kvalificerende betingelser er opfyldt. Singaporeanske beboere beskattes ikke af udenlandsk indkomst, der ikke modtages i Singapore. Der er heller ingen skat på kapitalgevinster.

Singapore pålægger kildeskat på visse kategorier af betalinger til ikke-residenter, herunder renter, royalties, leje for løsøre, administrationsgebyrer og gebyrer for teknisk bistand. Singapore har imidlertid et omfattende netværk af undgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler (DTT), som kan give mulighed for skattelettelser, såsom reducerede kildeskattesatser eller udenlandske skattefradrag. For at benytte traktatfordele skal der indhentes et bopælscertifikat (COR) for at bevise, at skatteyderen er bosiddende i Singapore. Vi laver Singapore Selskabsstiftelser flere dage om ugen og kan tilbyde Skatterådgivning herunder rådgivning vedrørende strategisk placering af selskaber, holding selskaber og især IP Selskaber der har rettigheder såsom varemærker, patenter eller udvikling af produkter og services hvor især Singapore er en af verdens bedste lande, ikke kun Skattemæssigt.

Skat på varer og tjenesteydelser (GST) forfalder på visse leveringer af varer og tjenesteydelser i Singapore, og stempelafgift opkræves ved overførsel af lagre, aktier og fast ejendom i Singapore. Arbejdsgivere er forpligtet til at yde obligatoriske bidrag til Central Provident Fund (CPF) for medarbejdere, der er singaporeanske statsborgere, eller som har status som fastboende.

OECD og BEPS overholdelse

Singapore er en aktiv deltager i den globale implementering af BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). Det centrale princip bag BEPS-projektet er at sikre, at overskud beskattes der, hvor der udføres reelle økonomiske aktiviteter, der genererer overskuddet, og hvor der skabes værdi. Singapore har forpligtet sig til at gennemføre de fire minimumsstandarder under BEPS-projektet samt andre BEPS-relaterede foranstaltninger såsom det multilaterale instrument. I det nuværende klima med global gennemsigtighed kan kunder vælge at operere fra velrenommerede jurisdiktioner, såsom Singapore.

Med hensyn til OECD-initiativet kaldet BEPS 2.0 har Singapore meddelt, at det undersøger en minimumsskat på effektiv skattesats (METR) på berørte multinationale koncerner, der er berørt af søjle to i løsningen med to søjler. Fra flere sider hævdes det dog at Singapore ikke er medlem af OECD og tillige heller ikke har tilsluttet sig compliances, hverken indenfor banking eller virksomheder og tillige er advokater og revisorer ikke i sammen grad forpligtet af tilsvarende compliances, regler og love i andre lande.

Virksomhedskat i Singapore og de forskellige skattefriheder

Alle virksomheder beskattes med en fast sats på 17% på både Singapore-sourced indkomst og udenlandsk indkomst modtaget i Singapore. Bemærk her at det ALENE gælder medmindre andet er fritaget. Dette er i modsætning til hjemmehørende personer, hvis indkomst beskattes med progressive satser op til 24%.

Forskellige regeringsorganer administrerer skatteincitamenter, der tildeler berettigede skatteydere, der får kvalificeret indkomst, en koncessionær skattesats eller en skattefritagelse for deres kvalificerede indkomst. Nogle af eksemplerne er anført nedenfor:

Incitament til den finansielle sektor (FSI): Virksomheder, der beskæftiger sig med kvalificerede aktiviteter inden for levering af finansielle tjenesteydelser, kan ansøge om FSI-status.  Godkendelse er betinget af visse elementer, herunder et minimum antal professionelle medarbejdere, der er stationeret i Singapore for at udføre de kvalificerende aktiviteter.

Fonde, Trusts opg Trustee selskaber

Udenlandske trusts og udenlandske konti for velgørende formål trusts (herunder ethvert berettiget holdingselskab, der ejes under trusten eller kontoen) er generelt fritaget for skat af deres investeringsindkomst.  Trusterne skal administreres af godkendte trustee-selskaber.

For udenlandske investorer, der søger at lokalisere produktionsoperationer eller udførelsen af tjenester med høj merværdi i Singapore, er Pioneer eller Pioneer Services Companies Incentives (PC-S) samt Development and Expansion Incentive (DEI) tilgængelige. Vi har i en årrække lavet denne status til flere EU virksomheder. Pionerstatus giver den singaporeanske enhed ret til fuld skattefritagelse, mens DEI giver den ret til en koncessionær skattesats så lav som 5% på indkomst, der overstiger den gennemsnitlige tilsvarende årlige indkomst i de tre år før påbegyndelsen af incitamentet. I betragtning af det pres, der opstår som følge af den seneste globale udvikling i OECD’s BEPS-projekt, skal ansøgere om Pioneer- og DEI-incitamenter opfylde kvantitative og kvalitative kriterier, der viser meget betydelige investeringer og bidrag til Singapores økonomi eller fremme af Singapores kapacitet mod globalt førende industrier.

Singapore er IP Hovedstaden i Asien ligesom Delaware er det i USA

Med virkning fra i år (maj 2018) er indkomst fra intellektuel ejendomsret (IP) udelukket fra PC-S’s og DEI’s anvendelsesområde.  I stedet blev incitamentet til udvikling af intellektuel ejendomsret (IDI) indført for at tilskynde til anvendelse og kommercialisering af intellektuel ejendomsret som følge af forskning og udvikling.  Et godkendt IDI-selskab er berettiget til en reduceret selskabsskattesats på enten 5% eller 10% på en procentdel af den kvalificerende IP-indkomst, der stammer fra det i incitamentsperioden.  Procentdelen af den kvalificerende indkomst bestemmes ved en stofbaseret test kendt som den modificerede nexus-tilgang.  I det væsentlige er disse ændringer fremskyndet af og i samspil med den bredere internationale indsats for at løse problemer omkring skatteplanlægningspraksis, der kan føre til BEPS. IDI er reguleret af indkomstskattereglerne (koncessionær skattesats for IP-indkomst) 2021 (IDI -regler), som kun tillader kvalificerende IP-indkomst som følge af udnyttelse af patenter og ophavsretligt beskyttet software at drage fordel af IDI.

Almindelige kapitalgevinster er 100% skattefri

Der er i øjeblikket ingen kapitalgevinstskat i Singapore. Gevinster fra handelsaktivitet kan dog ikke behandles som kapitalgevinst. Hvorvidt en gevinst karakteriseres som indkomst eller kapitalgevinst er et faktum og skal afgøres fra sag til sag baseret på forskellige faktorer. Vi har dog eksempler på at ACRA ofte kan vurdere en kapitalgevinst som skattefri såfremt virksomhedens formål er investeringer, men der skal aftales med din kontaktperson hos hvad man skal lægge til grund allerede når vi registrere selskabet. Ved køb af skuffeselskaber skal vi tilsvarende ændre status på eventuelle påtænkte selskaber.

Beregning af skattepligtig indkomst

Singapore vedtager et årligt vurderingsgrundlag forud for året. For eksempel er det basisår, hvor indkomstskatten beregnes og opkræves for vurderingsåret 2023, virksomhedens relevante regnskabsår, der slutter i 2022.

Beskatningsgrundlag

Skattepligtig indkomst refererer generelt til gevinster eller overskud fra enhver handel, forretning eller erhverv eller erhverv minus fradrag, godtgørelser og godkendte donationer. Dertil kommer en lang række incitamenter og lempelser som har gjort Singapore til et af verdens rigste lande og dertil kommer at Singapore er nummer 1-5 i verden på de fleste parametre.

Fradragsmuligheder for Singapore Selskaber, Fonde og Foreninger

Generelt er fradragsretten for udgifter reguleret af ITA’s § 14, stk. 1, som bestemmer, at der med henblik på at fastslå enhver persons indkomst i en hvilken som helst periode fra enhver kilde, der skal beskattes, skal fradrages alle udgifter og udgifter, der helt og holdent er afholdt i forbindelse med produktion af indkomst, der er skattepligtig med singaporeansk indkomstskat.

Kapitaltilskud

Kapitalgevinster er ikke skattepligtige i Singapore. Omvendt er kapitaludgifter generelt ikke fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst i Singapore. I henhold til ITA er det imidlertid tilladt at kræve kapitalfradrag, hvis et selskab pådrager sig en kapitaludgift ved erhvervelse af visse kapitalaktiver, hvilket svarer til skattemæssige afskrivninger. Der kan gøres krav på kapitalfradrag i selskabets skattepligtige indkomst. Kapitalaktiver, der er berettiget til kapitalfradrag, omfatter visse bygninger og strukturer, anlæg, maskiner eller udstyr, som selskabet anvender til at drive sin virksomhed.

Indberetning af indkomstskat

ITA bestemmer, at Comptroller of Income Tax skal udstede en meddelelse, der kræver, at skatteyderen fremlægger en angivelse af den samlede indkomst og alle relevante oplysninger. Regeringen meddelte i 2016, at gennem en trinvis tilgang i implementeringen vil e-arkivering af selskabsskatteangivelser blive gjort obligatorisk inden vurderingsåret 2020. Som sådan vil papirindgivelse af selskabsskatteangivelser ikke længere blive accepteret inden vurderingsåret 2020.

Grænseoverskridende betalinger, Transfer Pricing og armslængde princippet

Interne afregningspriser, Transferpricing

Interne afregningspriser henviser til prisfastsættelse af varer, tjenesteydelser og immaterielle aktiver mellem nærtstående parter. ITA indeholder bestemmelser og regler for interne afregningspriser i Singapore, og Comptroller har lov til at foretage justeringer af transaktioner mellem virksomheder, hvis de ikke foretages på armslængdevilkår. Reguleringerne kan ske gennem skatteyderens indkomst, fradrag eller tab. Med virkning fra vurderingsåret 2019 vil der blive pålagt et tillæg på 5% på størrelsen af transfer pricing-justeringen, når comptrolleren foretager en transfer pricing-justering. Tillægget på 5 % pålægges, uanset om der skal betales yderligere skat som følge af transfer pricing-reguleringen. Kontrolløren kan dog overveje at overføre (helt eller delvist) tillægget til andre domæner indenfor skattelovgivningen.

Fra vurderingsåret 2019 og fremefter vil det være obligatorisk for virksomheder, virksomheder (som omfatter partnerskaber) og trusts med bruttoindtægter, der overstiger S $ 10 millioner for den pågældende basisperiode, at opbevare samtidig transfer pricing-dokumentation. Loven kræver, at prisfastsættelsesdokumentationen for hver transaktion opbevares i sikker forvaring i en periode på mindst fem år fra udgangen af den basisperiode, hvor transaktionen fandt sted. Manglende overholdelse uden rimelig grund vil medføre en økonomisk straf.

Kildeskat

Generelt vil visse kategorier af betalinger til ikke-hjemmehørende være underlagt kildeskat. Betalinger, der er underlagt kildeskat, som fastsat i ITA, omfatter renter, royalties, leje for løsøre, administrationsgebyrer og gebyrer for teknisk bistand. I de fleste tilfælde er den gældende indenlandske sats for kildeskat 17%. For renter, royalties eller leje, hvis indkomsten ikke stammer fra nogen handel, forretning, erhverv eller kald, der udøves eller udøves af modtageren i Singapore, og ikke er effektivt forbundet med modtagerens faste driftssted i Singapore, vil den dog være underlagt en endelig kildeskat på 15%, undtagen i tilfælde af royalties,  hvor kildeskattesatsen er 10%. I tilfælde af satsen på 17% er kildeskatten ikke endelig, og der kan kræves delvis refusion ved at indgive selvangivelser og kræve fradrag for udgifter, der er afholdt i forbindelse med at tjene den pågældende indkomst. I prakis forbereder vi fra Revisor Danmark alle selvangivelser og årsregnskaber. Vi er i Danmark både statsautoriseret revisor, registreret revisor og skatterevisor. Vi kan på vegne af Singapore selskaber dog ikke indlevere signerede regnskaber Singapore men vi indgiver vore regnskaber via Advokat og Revisor Samvirket’s kollegaer i Singapore og herunder tælles de 5 største revisionsselskaber i verden, men også mindre revisorer der er godkendte i Singapore af ACRA.

Kildeskattesatser kan reduceres under en hvilken som helst af de mere end 90 DTT’er, som Singapore er part i, hvis det er relevant. I så fald så kontakt vore skatterevisorer, som er grundt inde i reglerne.

ACRA betyder Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) og er ligesom danske Erhvervsstyrelsen, ansvarlig for virksomhedsregistrering, regnskabsaflæggelse, offentlige revisorer og virksomhedstjenesteudbydere.

Multilateralt instrument

Singapore ratificerede det multilaterale instrument (MLI) og deponerede sine ratifikationsinstrumenter den 21. december 2018. Den 1. april 2019 trådte MLI i kraft og gjaldt for Singapores netværk af indkomstskatteaftaler. På tidspunktet for ratificeringen af MLI havde Singapore til hensigt, at MLI skulle finde anvendelse på 86 eksisterende omfattede skatteaftaler (CTA). Hver CTA vil kun blive ændret, hvis Singapores traktatpartner også vælger at ændre den ved hjælp af MLI. De aftalte ændringer af hver TCL træder i kraft, når den respektive traktatpartner også har ratificeret MLI.

Som led i sit engagement i BEPS-projektet har Singapore arbejdet sammen med sine CTA-partnere, der ikke er omfattet af MLI på bilateral basis, om at ajourføre de respektive CTA’er. Et bemærkelsesværdigt eksempel er Singapores CTA med Korea, som blev indgået i maj 2019 og trådte i kraft den 31. december 2019. Fra juni 2022 dækker MLI 49 af Singapores CTA’er. Bemærkelsesværdige undtagelser er Singapores traktater med Folkerepublikken Kina og Italien, som ikke har ratificeret MLI.

Singapore har vedtaget alle de obligatoriske bestemmelser i MLI:

 1. artikel 6 (formålet med TCL)
 2. artikel 7 (forebyggelse af traktatmisbrug) og
 3. Artikel 16 (procedure for gensidig aftale).

Derudover har Singapore også vedtaget følgende valgfrie bestemmelser:

 1. artikel 13 (kunstig undgåelse af fast driftssted gennem undtagelser for specifik aktivitet)
 2. artikel 17 (tilsvarende justeringer)
 3. artikel 19 (obligatorisk bindende voldgift)
 4. artikel 23 (voldgiftsprocestype) og
 5. Artikel 24 (Enighed om en anden resolution).
 6. Artikel 38 (ikke vedtaget)

Med hensyn til forbehold i henhold til artikel 28 har Singapore forbeholdt sig ret til ikke at underkaste sig voldgiftsspørgsmål vedrørende sine nationale generelle regler om bekæmpelse af unddragelse. Dette giver Singapore fleksibilitet til at skræddersy omfanget af sager, der vil være berettiget til voldgift, for at afspejle dets nationale politikker vedrørende voldgift.

Lønsumsafgift

Bidrag fra Central Provident Fund

CPF blev etableret som en obligatorisk opsparingsordning i Singapore i 1955. I henhold til CPF Act of 1953 (CPF Act) skal arbejdsgivere foretage obligatoriske bidrag til CPF-kontiene for hver medarbejder, der er singaporeansk statsborger, eller som er fast bosiddende i Singapore. Bidragsbeløbet varierer fra 7, 5% til 17% af medarbejderens løn baseret på alder. CPF-bidrag er forbudt for udstationerede medarbejdere.

Kontohavernes brug af CPF-midler er generelt begrænset til køb af boligejendomme og sundhedsudgifter for enten dem selv eller deres nærmeste familiemedlemmer. CPF-loven regulerer kontohavernes brug af CPF-midlerne.

Indirekte skatter

Skat på varer og tjenesteydelser (VAT / MOMS)

GST er en skat på indenlandsk levering af varer og tjenesteydelser. Der er tale om en flertrinsafgift, hvor det er hensigten, at afgiftsbyrden skal påhvile den endelige forbruger. Den gældende GST-sats er 7%, men denne sats øges til 8% med virkning fra 1. januar 2023 og øges yderligere til 9% med virkning fra 1. januar 2024.

Generelt er den GST, der opkræves på udgående udgange, kendt som udgående skat, og den GST, der betales på input, er kendt som indgående moms. Forskellen mellem den udgående afgift og den indgående afgift er det beløb, der skal betales til IRAS. Når den udgående afgift er lavere end den indgående moms, refunderer IRAS dog forskellen til personen eller enheden.

GST forfalder kun på afgiftspligtige leverancer, som i henhold til Goods and Services Tax Act of 1993 defineres som en levering af varer eller ydelser foretaget i Singapore, bortset fra en afgiftsfri levering. Generelt er de fritagne kategorier salg og leasing af boligejendomme, finansielle tjenesteydelser og levering og import af investeringer ædle metaller. Med virkning fra 1. januar 2020 vil leverancer af digitale betalingstokens ikke længere være underlagt GST. Visse afgiftspligtige leveringer er leveringer med nulsats (GST opkræves på 0 %), dvs. eksport af varer og levering af internationale tjenesteydelser. I denne henseende meddelte Singapores regering i 2021, at levering af mediesalg den 1. januar 2022 eller senere, såsom salg af reklametid eller reklameplads til papirudskrifter, vil være nulsats, hvis kunden hører til uden for Singapore, og den direkte modtager enten hører hjemme uden for Singapore eller er GST-registreret i Singapore.

GST opkræves også ved import til Singapore.  Import GST gælder for de fleste varer (med forbehold af særlige fritagelser, fritagelser eller særordninger).  Med virkning fra 1. januar 2020 vil importmoms også blive pålagt importerede tjenester gennem (i) en ordning for omvendt betalingspligt for business-to-business-leverancer af importerede tjenester og (ii) en oversøisk leverandørregistreringsordning for virksomheder-til-forbruger-leverancer af importerede digitale tjenester.  Disse ordninger blev indført for at udjævne GST-behandlingen for alle tjenester, der forbruges i Singapore, da en levering af tjenester til Singapore-forbrugere tidligere ville være underlagt GST, hvis den blev leveret af lokale GST-registrerede leverandører, mens tjenester leveret af oversøiske leverandører generelt ikke ville være underlagt GST.

For yderligere at skabe lige vilkår for Singapores lokale virksomheder til at konkurrere effektivt gælder GST for følgende fra 1. januar 2023:

 1. Import af varer med lav værdi importeret med fly eller post, hvis værdi er op til S $ 400 (via den oversøiske leverandørregistreringsordning for B2C-import og omvendt betalingspligt for B2B-import); og
 2. Business-to-consumer (B2C) importerede ikke-digitale tjenester (via den oversøiske leverandørregistreringsordning)

Derudover er Comptroller bemyndiget til at se bort fra eller ændre og foretage justeringer for at modvirke og afskrække skatteordninger for at undgå GST. Med virkning fra vurderingsåret 2023 og fremefter vil IRAS pålægge et tillæg på 50% på skattebeløbet eller yderligere skattebeløb som følge af eventuelle skattejusteringer, der er foretaget for at modvirke skatteundgåelse i henhold til ITA.

Told og udøvelse af told

Alle “toldpligtige varer”, der importeres til eller fremstilles i Singapore, er underlagt told og/eller punktafgifter. Told er afgift på varer importeret til Singapore, er eksklusive punktafgifter. Punktafgifter er afgifter, der opkræves på varer, der fremstilles i eller importeres til Singapore. Tolden er baseret på værditold eller specifikke satser. Loven indeholder i øjeblikket fire kategorier af pligtopfyldelige varer: spiritus, tobak, olieprodukter og motorkøretøjer.

Ejendomsskatter og stempelafgift

I Singapore gælder ejendomsskatter på ejendomsejerskab med satser, der varierer afhængigt af om ejendommen er kommerciel eller bolig, og hvis bolig, om ejendommen er ejerbolig, udlejet eller efterladt. De gældende skattesatser afhænger af ejendommens årlige værdi, som er den anslåede årlige leje af ejendommen.

For boligejendomme varierer ejer-beboerskattesatser fra 0% til 16% af ejendommens årlige værdi, mens ikke-ejerbeboede satser varierer fra 10% til 20%. Disse satser forventes at stige i to faser den 1. januar 2023 og igen den 1. januar 2024. Erhvervsejendomme (ikke-beboelsesejendomme) beskattes med 10% af ejendommens årlige værdi.

Købere af kommercielle ejendomme er også forpligtet til at betale GST på 7% af markedsværdien af den købte ejendom. Salg og udlejning af beboelsesejendomme er dog fritaget for moms. Som nævnt ovenfor gælder stempelafgift på instrumenter til salg, køb eller leasing af fast ejendom i Singapore.

Ved salg eller overdragelse af beboelsesejendomme kan følgende opgaver være gældende:

 • Købers stempelafgift (BSD)
 • Yderligere købers stempelafgift (ABSD)
 • Sælgers stempelafgift (SSD) for boligejendomme

Yderligere transportafgifter (ACD) kan også gælde ved køb eller salg af egenkapitalandele i ejendomsholdingenheder, der primært ejer boligejendomme i Singapore.

Ved salg af erhvervsejendomme gælder følgende opgaver:

 • BSD
 • SSD til industriel ejendomsret

Formueskatter

Formueskat, som er en skat på værdien af en persons personlige aktiver, bruges ikke i Singapore. Formueskatter har imidlertid vundet popularitet over hele verden som en måde at tackle stigende indkomstulighed på, og nogle medlemmer af Parlamentet har foreslået, at det kunne gennemføres.

En sådan skat er imidlertid ikke let at gennemføre effektivt og kan underminere Singapores tiltrækningskraft på den globale scene. I betragtning af at rigdom ofte opbevares i fast ejendom, er skat på fast ejendom fortsat den vigtigste måde, hvorpå Singapore beskatter rigdom.

Regeringen vil fortsætte med at studere erfaringerne fra andre lande og undersøge mulighederne for at beskatte rigdom mere effektivt. De fleste som allerede bot i Singapore eller flytter dertil inden forventes at modtage lempelser der svarer til en eventuel formueskat.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, partnere og ACRA, Singapore
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top