Ægtepagt

  • En ægtepagt er en aftale der tinglyses.
  • Den indgås mellem ægtefællerne i et ægtefællerne.

Det er en simpel aftale om den formue begge ejer i enhver betydning

Den indeholder alt hvad der skal være gældende for ægteskabet.

Hvis man ikke indgår en ægtepagt, er det i dansk ret således, at der er formuefællesskab i ægteskabet. Det betyder at alle aktiver deles ved død eller skilsmisse. Ægtefællerne kan ved en ægtepagt dog aftale at der skal være særeje over nogle eller alle aktiver i ægteskabet. Det betyder at den aftale vi indskriver i din ægtepagt består juridisk også ved skilsmisse eller død. Det betyder at det der aftales særeje om, også kaldet særejeaktiverne ikke skal deles.

I ægtepagten kan ægtefællerne aftale at kun en bestemt del af aktiverne i ægteskabet skal være særeje. Der kan oprettes særeje over bestemte aktiver, for eksempel en fast ejendom eller en virksomhed, der kan ligeledes oprettes særeje for et bestemt beløb, og der kan oprettes brøkdelssæreje for en bestemt brøkdel af aktiverne. I daglig tale er dette procenter.

De to oftest anvendte former for særeje er 

  • fuldstændigt særeje og
  • kombinationssæreje.

Ved fuldstændigt særeje holdes ægtefællernes ejendele og formue adskilt ved både skilsmisse og død.

Ved kombinationssæreje er det kun ved skilsmisse, at ægtefællernes ejendele og formuer holdes adskilt.

For at en ægtepagt skal være gyldig, kræves det i lov om ægteskabets retsvirkninger at ægtepagten skal være skriftlig, skal underskrives af begge ægtefæller tillige skal den være tinglyst. Ofte skal en notar eller advokat udføre ID MATCH, idet der således fremvises pas og sygesikringsbevis og der tages et foto af begge parter.

Det følger af § 20. En ægtepagt er kun gyldig, når den er underskrevet af begge ægtefæller og tinglyst i personbogen efter reglerne herom i lov om tinglysning. Skal en ægtefælles værge efter værgemålsloven give samtykke til ægtepagten, er ægtepagten kun gyldig, hvis også værgen har underskrevet den.

Siden den nye lov der er implementeret 1. januar 2007, medførte denne at rate- og kapitalpensioner herefter som udgangspunkt ikke skal deles i en eventuel skilsmisse. Ønsker ægtefællerne således ligedeling å dette område, er det nødvendigt at lave en ægtepagt.

Advokat og Revisor Samvirket kan udarbejde en status for hvad der skal være i fælleseje fra den dag ægteskabet indgås.


Spørg os – så får du råd med sikkerhed.
Ring 32177777
lokal 240 for mere om ægtepagt.

Scroll to Top