MEDICIN industriens produktion STIGER 11,3%

Industriproduktionen i Danmark spiller en væsentlig rolle i landets økonomi. Industrien omfatter en bred vifte af sektorer, fra fremstilling af fødevarer og medicinske produkter til maskineri og elektronik. Den danske industris succes er i høj grad baseret på innovation, kvalitet og effektivitet. Dette skaber en konkurrencefordel på de internationale markeder, hvor danske virksomheder er kendt for deres avancerede teknologi og bæredygtige produktionsmetoder.

Industriproduktionens betydning for dansk økonomi

Industrien i Danmark er en af de vigtigste sektorer i økonomien, idet den bidrager væsentligt til både beskæftigelse og bruttonationalprodukt (BNP). Ifølge Danmarks Statistik udgjorde industriens andel af BNP ca. 20% i 2023. Industriproduktionen er en drivkraft for eksporten, og mange af de største virksomheder i Danmark, som eksempelvis Novo Nordisk og Vestas, opererer inden for denne sektor.

Bæredygtighed og innovation

En væsentlig del af den danske industris succes skyldes fokus på bæredygtighed og innovation. Danske virksomheder investerer betydelige ressourcer i forskning og udvikling (F&U) for at forbedre deres produkter og processer. Dette fokus på innovation har ført til, at danske produkter ofte er mere energieffektive og miljøvenlige sammenlignet med internationale konkurrenter.

Udfordringer og fremtidige perspektiver

På trods af de mange succeser står industrien også over for udfordringer. Global konkurrence, ændrede handelsvilkår og skiftende kundekrav kræver konstant tilpasning og udvikling. Desuden spiller digitalisering og automatisering en stadig større rolle, hvilket kræver nye kompetencer hos arbejdsstyrken. For at forblive konkurrencedygtige skal danske industrivirksomheder fortsætte med at investere i teknologi og bæredygtige løsninger.

Industriens produktion og omsætning april 2024

Industriens samlede produktionsindeks steg 11,3 pct. fra marts til april primært grundet en stor stigning i medicinalindustrien. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over hele perioden februar-april steg produktionen i industrien samlet med 1,4 pct. i forhold til den foregående 3-måneders periode. Ses der bort fra medicinalindustrien, så steg produktionen med 5,7 pct. fra marts til april, mens den steg 9,5 pct. i perioden februar – april sammenlignet med den foregående 3-måneders periode. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Kilde: DST

Stor stigning i produktionen i medicinalindustrien i april

Medicinalindustriens produktion steg 21,7 pct. i april. Stigningen kommer dog efter et fald i marts og set over hele perioden februar-april er produktionen i branchen faldet 9,7 pct. i forhold til den foregående tre-måneders periode. Branchen er domineret af få store virksomheder, og store månedlige udsving i disse virksomheders produktion kan have stor betydning for branchens samlede udvikling.

Medicinalindustriens produktionsindeks vægter med 20,9 pct. i det samlede produktionsindeks, hvilket betyder, at medicinalindustrien i basisåret 2021 stod for 20,9 pct. af den samlede industris værditilvækst. Da produktionen i medicinalindustrien siden er mere end fordoblet, mens den samlede industri kun er steget med ca. 42 pct., betyder det, at medicinalindustriens reelle andel af den samlede produktion er betydeligt højere end vægten. En branches andel af produktionen i en måned beregnes ved at gange branchens vægt med branchens indeksværdi og dividere med indeksværdien for den samlede industri. I april udgjorde medicinalindustrien således ca. 39 pct. af den samlede industriproduktion, og udviklingen i branchen var afgørende for størrelsen af stigningen i det samlede indeks i april.

Stigende produktion i hovedparten af industriens brancher

Selvom udviklingen i medicinalindustrien er den vigtigste årsag til stigningen i den samlede produktion i industrien i april, så bidrog næsten alle branchegrupper til den samlede stigning. Særligt bidrog branchegrupperne tekstil- og læderindustri, metalindustri samt transportmiddelindustri, der alle havde tocifrede procentuelle stigninger i produktionen i april. Det var alene branchen kemisk industri og olieraffinaderier, som oplevede et fald i produktion i april.

Stigende omsætning i april

Industriens samlede omsætning steg 8,1 pct. fra marts til april og lå i perioden februar-april 1,9 pct. over omsætningen i den foregående 3-måneders periode. I april steg omsætningen 8,9 pct. på eksportmarkedet og 5,7 pct. på hjemmemarkedet. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. I beregningen af produktionen antages det, at virksomhederne enten sælger deres producerede varer eller lægger dem på lager. Produktionen beregnes ved at korrigere månedsomsætningen for lagerbevægelser og derefter omregne til mængder ved at deflatere med producentprisindekset. De offentliggjorte tal for omsætning er målt i løbende priser og er korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. April 2024

 
 
Investerings-
godeindustri
 
Mellem-
produkt-
industri
Fremstilling af
varige
forbrugsgoder
Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder
Industri

 
  Feb.-
apr.
Apr.
 
Feb.-
apr.
Apr.
 
Feb.-
apr.
Apr.
 
Feb.-
apr.
Apr.
 
Feb.-
apr.
Apr.
 
  procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned
Produktionsindeks1I alt1,85,13,54,6-3,714,41,016,01,411,3
Omsætning2I alt7,64,60,94,1-0,93,80,713,81,98,1
 Eksport7,94,30,23,80,54,71,115,42,48,9
 Hjemme6,85,41,84,4-3,12,5-1,35,90,85,7
  vægte produktionsindeks
Vægte3  31,1 23,7 3,4 41,3 100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.
Kilde: DST

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 2,0 pct. i februar og faldt 4,2 pct. i marts. Dermed er udviklingen i produktionen opjusteret med 0,1 procentpoint i februar og 1,0 procentpoint i marts i forhold til den seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne. Desuden er revisionerne påvirket af ændringer i sæsonmønstret som følge af, at modellen for sæsonkorrektion nu indeholder en periode mere.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. April 2024

  20232024Nov.- jan./
Feb. – apr.
Mar./
apr.
 Vægte1Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.  
  indeks 2021 = 100ændring i pct.
Industri100,0134,2132,3130,6133,2127,6142,01,411,3
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri12,392,095,797,397,399,8100,14,30,3
Tekstil- og læderindustri1,197,690,993,899,992,1112,98,022,6
Træ- og papirindustri, trykkerier3,582,782,884,080,978,684,5-2,27,5
Kemisk industri og olieraffinaderier mv.5,692,092,294,996,595,393,42,2-2,0
Medicinalindustri20,9290,8262,9244,2238,2217,9264,7-9,721,5
Plast-, glas- og betonindustri6,675,477,873,980,579,583,47,24,9
Metalindustri7,991,791,088,988,592,5102,14,210,4
Elektronikindustri6,271,8100,7106,1107,294,296,36,92,2
Fremstilling af elektrisk udstyr2,698,399,394,7100,798,4104,53,96,2
Maskinindustri16,087,793,395,988,193,097,70,75,1
Transportmiddelindustri1,5107,7112,0113,598,395,4108,2-9,413,4
Møbler og anden industri mv.15,8114,2118,6128,4157,5148,0160,629,08,5
          
Investeringsgodeindustri31,192,299,9104,798,799,1104,21,85,1
Mellemproduktindustri23,786,888,887,289,189,493,53,54,6
Fremstilling af varige forbrugsgoder3,484,091,481,882,177,288,3-3,714,4
Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder41,3198,6186,6180,9190,2176,7205,01,016,0
          
Industri ekskl. medicinalindustri79,192,797,8100,6105,4103,7109,69,55,7
Industri ekskl. fremst. af motorer,         
vindmøller og pumper91,9138,7136,4133,4136,7130,6145,41,011,3

1) Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2021.

Kilde: DST

Exit mobile version